Søg støtte

Søg

Selvevaluering

I mødet ligger udviklingen

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Det skønnes, at ADHD findes hos fem pct. af de danske børn, og at Autisme Spektrum Forstyrrelser findes hos én pct. I forbindelse med indlæggelser på Kirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital oplever personalet særlige vanskeligheder med disse børn, som reagerer anderledes end andre børn og nogle gange er indlagt længere end forventet. Børnene er mere sårbare over for smerte, ubehag, ventetid og uro, og ofte er de påvirkede i tiden efter udskrivelsen. Hospitalet ønsker med dette projekt at igangsætte tiltag, der bedst muligt kan hjælpe børnene igennem indlæggelsen. Et samarbejde med Langagerskolen, som er en selvstændig specialskole for elever med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser, skal klæde personalet på til mødet med børnene og give input til at udarbejde materialer, der både kan hjælpe hospitalspersonalet, forældre og bedsteforældre til at begrænse de stressfaktorer, der påvirker børnene. Erfaringerne skal efterfølgende deles i hospitalsvæsenet og med institutioner, der har med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser at gøre.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
420.184 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet var fra start forankret i Kirurgisk Børneafsnit. Ved sammenflytning af de forskellige matrikler under AUH, og dermed nedlæggelse af afsnittet pga. anden struktur, blev projektet herefter forankret i Akutafdelingen med relation til et forskningscenter hér - og med overflytning til et nyt forskningsprogram. Undervejs er projetarbejdet foregået med udgangspunkt i også Børn og Ungeafdelingen, AUH, og har således haft hele det somatiske børneområde på AUH, som arbejdsfelt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er sat fokus på de udfordringer, børn med ADHD og autisme oplever under indlæggelse. Forældre er involveret gennem en større interviewundersøgelse, ligesom de har været direkte involveret i arbejdet med udvikling af tiltag. Pga. adm. udfordringer lykkedes det desværre ikke at "bygge bro" mellem kommune og region. Kommunen var dog repræsenteret i projektets følgegruppe og arbejde hér med i projektet. Vidensdeling: Rapport, oplæg og en kommende videnskabelig artikel under udarbejdelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja. Metodemæssigt valgte vi således undervejs en interviewundersøgelse i stedet for spørgeskemaundersøgelsen. Dette var hensigtsmæssigt for opnåelse af projektets formål. Tiltagene er også blevet udformet som retningsgivende og begrundede anbefalinger og forslag at følge og tage udgangspunkt i lokalt - snarere end decideret færdigudarbejdede forslag, da disse ikke vil kunne implementeres generelt i alle afdelinger m.m. grundet lokale forskelle, f.eks. i det, der skal formidles omkring.