Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ind i fællesskabet

Frivilligcenter Herning

Om donationen

En voksende gruppe ældre føler sig ensomme i deres hverdag. Årsagerne hertil er flere, men den begrænsede sociale kontakt har stor effekt på de ældres trivsel. Dette projekt har til formål at mindske ensomheden hos ældre, der er i alderen 70+, bor i eget hjem og kun har få sociale kontakter. Frivilligcenter Herning vil engagere og hjælpe målgruppen i Herning Kommune til at skabe et netværk i deres lokalområde. Netværket vil bestå af andre ensomme borgere og vil variere i størrelse – afhængig af hvilket område der er tale om. Der er fem faser i projektet, som består af opsøgende arbejde, en kortlægningsfase, oprettelse af små, lokale grupper, en udvidelse af de ældres aktiviteter og til sidst en indsats for at langtidssikre grupperne. Herning Frivilligcenter har indgået samarbejde med Ældrerådet og Ældre Sagen i Herning Kommune.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Herning
Støttet beløb
603.600 kr., år 2017
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har besluttet, at vi vil fortsætte aktiviteter og holde kontakten med de ældre, vi har fået god kontakt til. Endvidere har nogle af de frivillige indvilliget i fortsat at stå til rådighed, hvis vi får kontakt til ældre, der gerne vil have hjælp til at komme ind i fællesskaber, der hvor de bor. Vi fortsætter til gengæld ikke med det opsøgende arbejde, så det der kan komme af nye henvendelser og kontakter, kommer dels gennem mund-til-mund-metoden og dels via de mange postkort, vi har delt ud rundt i kommunen, som måske på et senere tidspunkt vækker interesse hos nogle borgere. Udover de aktiviteter, vi selv viderefører, vil vi også fortsat bygge videre på de mange relationer til samarbejdspartnere på området, såvel kommunale som foreningsbaserede, så vi herigennem både kan stille os til rådighed med de erfaringer, vi har gjort os og støtte op om de initiativer, der bliver gjort fra disse aktørers side.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ikke formået at skabe kontakt til et stort nok antal ældre, og derfor har vi ikke kunnet sammensætte fungerende grupper, hvor deltagerne kunne matche hinanden. Det er dog lykkedes os at hjælpe nogle ældre ind i eksisterende fællesskaber samt at samle en lidt større gruppe til månedlige sammenkomster.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som beskrevet i den vedhæftede evalueringsrapport, kunne vi med fordel have gjort mange ting anderledes. Helt grundlæggende skulle vi have været klogere på målgruppens udfordringer og indstilling, hvor vi har undervurderet nogle af de udfordringer, vi stødte ind i. Desuden skulle vi have haft en bredere palet af metoder og arbejdsformer, så vi var bedre rustet til at omstille projektet efter den virkelighed, vi mødte, ligesom vi (selv om vi prøvede mange ting) aldrig helt knækkede koden for, hvordan vi bedst og mest effektivt kunne udføre det opsøgende arbejde. Helt grundlæggende tror vi, at det ville have været klogere at gennemføre et pilotprojekt først, så vi kunne gøre os erfaringer med både målgruppe og metode, før vi gik i gang med det længerevarende projekt.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende