Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Inklusion via resursetænkning

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

Om donationen

Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Dette skaber muligheden for, at eksperimentere og udvikle nye metoder til inklusion af udsatte borgere i fællesskabsskabende aktiviteter. Aarhus2017 har 350 projekter, som de leverer frivilligstøtte til i relation til rollen som Europæisk Kulturhovedstad. Projektet FRIVILLIGHED FOR ALLE har til formål at inddrage personer, der traditionelt set bliver betragtet som ressourcesvage, i frivilligt kulturarbejde, der skal føre til integrationen af disse borgere i samfundet. Det er forhåbningen, at deltagerne efterfølgende vil fortsætte i det frivillige arbejde, og derigennem blive en del af et positivt fællesskab. Projektet foregår i samarbejde med Røde Kors Asylafdeling, Kommunerne i Region Midtjylland, beboerforeninger, jobcentre og Dansk Handicapforbund.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017
Støttet beløb
1.000.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den del af vores forankring, som handler om at bidrage til, at udsatte borgere får mod på fremadrettet at begå sig i frivilligt arbejde og indgå i nye fællesskaber er i høj grad lykkedes. Flere af de elever fra Kofoeds Skole, som har været med til at sælge kaffe har deltaget i flere frivilligopgaver i Aarhus2017, og nogle af dem har opdaget kompetencer og ressourcer hos sig selv, som har givet dem mod på at opsøge andre frivilligaktiviteter. Vores formelle samarbejder er afsluttede, og hverken Kofoeds Skole eller Frivilligcenter Aarhus vil direkte fortsætte med at arbejde med de aktiviteter, der er sat i gang som følge af samarbejdet. Vi har imidlertid også arbejdet med at bruge projektets aktiviteter til at inspirere andre til at arbejde med inklusion på frivilligområdet. Vi har året igennem skabt et bredere fokus på, hvordan man kan arbejde med mangfoldighed og inklusion som en naturlig del af det at arbejde med frivillige. Vi har inspireret – også udenfor vores egen organisation, og vi har banet vejen for, at de organisationer, foreninger osv., som vi har været i kontakt med, kan tage tråden op efter os og arbejde med mere inklusion i egne frivilligprogrammer. Når Aarhus2017s frivilligprogram fortsætter i regi af Visit Aarhus bliver det med 10 frivillige, der er rekrutteret igennem Frivillighed for Alle. Disse frivillige har været en del af forskellige opgaver i løbet af 2017 og har alle sagt ”ja tak” til at fortsætte med at løse frivilligopgaver. De bliver således ambassadører for nye måder at tænke inklusion på, ligesom de øvrige frivillige, der har været en del af projektet – hvad enten de fortsætter i Visit Aarhus eller ej – også er repræsentanter, der kan tage nye erfaringer med sig videre.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer, at vi i høj grad har nået målet med projektet Frivillighed for Alle. Igennem hele året har vi aktivt opsøgt både brede og specifikke dele af den formulerede målgruppe, og har således involveret borgere med forskellige baggrunde og udfordringer i Aarhus2017s frivilligprogram. Sideløbende med rekrutteringen har vi løbende haft fokus på, hvordan vi kunne bruge Aarhus2017s programflade og frivilligopgaver som en ”rambuk” for inklusion af borgere, der ofte står udenfor gængse frivillige fællesskaber. Vi har blandt andet arbejdet med vores egen interne struktur for f.eks. tilmelding og rammer omkring den enkelte opgave, og vi har i formaliserede samarbejder udviklet nye metoder og tilgange for såvel invitation til deltagelse som for rammer omkring den enkelte borger og opgave. Et eksempel herpå kan være vores samarbejde med BKI og Kofoeds Skole i Aarhus. Vi skabte en socialøkonomisk virksomhed, hvor vi solgte kaffe ved 5 udvalgte arrangementer i Aarhus2017-prgrammet. BKI stillede kaffe, udstyr og personale til rådighed, og frivillige stod, sammen med elever fra Kofoeds Skole for at sælge kaffe til publikum og forbipasserende. Overskud fra salget gik direkte til Kofoeds Skole. De frivillige fungerede som en støtte og hjælp for eleverne fra Kofoeds Skole. Eleverne fik mulighed for dels at prøve kræfter med en frivilligopgave, der minder om en arbejdssituation, de fik en oplevelse af at bidrage til skolen, og de fik mulighed for at udvide deres netværk. Et andet eksempel på, hvordan vi har brugt eksterne samarbejdspartnere til at afprøve, udvikle og realisere metoder for inklusion er i vores samarbejde med Frivilligcenter Aarhus. Sammen har vi udviklet forløbet ”Tag del i Frivilligheden”, som havde til formål at aktivere udsatte/sårbare unge i Aarhus2017s frivilligprogram. Frivilligcenter Aarhus’ bidrag var i den forbindelse at hjælpe med kontakt til relevante være- og mødesteder, samt til udvikling og afvikling af forløbet. Vi gennemførte forløbet to gange i løbet af 2017. Det særlige ved netop dette samarbejde var, at vi samlede de deltagende unge i gruppen, hvor vi afholdte særlige møder og workshops, og hvor vi havde ekstra opmærksomhed på at hjælpe dem med både tilmelding og deltagelse. Aarhus2017s frivilligprogram fortsætter i årene efter 2017 i regi af Visit Aarhus. Mange frivillige har sagt ”ja tak” til at fortsætte med at løse opgaver indenfor en bred vifte af kultur – og turismearrangementer. Fordi vi løbende har arbejdet med en organisering af frivilligprogrammet, der fordre inklusion og giver plads til at flere kan være med, er der i det nye frivilligprogram en naturlig rummelighed, som giver mulighed for, at flere kan deltage som frivillige- også mennesker, der normalt ikke ses som en ressource. De enkelte samarbejder, vi har haft i løbet af året, er ikke forankret i fremtidige projekter. Men vi har året igennem skabt et bredere fokus på, hvordan man kan arbejde med mangfoldighed og inklusion som en naturlig del af det at arbejde med frivillige. Vi har inspireret – også udenfor vores egen organisation, og vi har banet vejen for, at de organisationer, foreninger osv., som vi har været i kontakt med, kan tage tråden op efter os og arbejde med mere inklusion i egne frivilligprogrammer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores samarbejde med Kofoeds Skole har været en rigtig god aktivitet i forhold til at nå vores mål om at inkludere udsatte borgere i vores frivilligprogram. Opgaverne har været afgrænsede og vores øvrige frivillige har året igennem vist stor interesse for at løse opgaver både for og sammen med elever fra Kofoeds Skole. Vores indledende tanker om, at vi med buddy- og mentorordning kunne skabe en 1:1 integrationsproces, har imidlertid vist sig sværere at realisere. Det var vanskeligt at finde frivillige, der ville påtage sig opgaven at være buddy for en udsat borger. Vores tese er, at dette skyldes, at de frivillige har meldt sig til at være en del af et kulturprojekt – ikke til at løse sociale opgaver. Når en udsat borger har haft brug for en buddy, har vi i langt de fleste tilfælde løst opgaven ved, at projektmedarbejderen har fungeret som buddy, ved at lade de udsatte borgere løse opgaver i gruppe (som f.eks. i Tag del i Frivilligheden) eller ved at finde nye buddies fra gang til gang. I enkelte tilfælde er det lykkedes for os at finde frivillige, der havde lyst til at være fast buddy for en udsat borger. Vi så, at det i høj grad var med til at fremme den udsattes mulighed for og lyst til deltagelse, men også, at det krævede en del koordinering at få makkerskabet til at fungere.