Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Integration på virksomheden

Tænketanken Cevea

Om donationen

Indvandrere og flygtninge er en udsat gruppe på det danske arbejdsmarked og i øget risiko for social eksklusion. Langt hovedparten af alle flygtninge fra ikke-vestlige lande har ingen formel godkendt uddannelse, og politiske analyser viser, at danske kommuner har svært ved at få nydanskere i arbejde. Tænketanken Cevea har stor erfaring med analyse- og dokumentationsarbejde på beskæftigelsesområdet med et særligt fokus på ulighed. Med denne donation ønsker Cevea i samarbejde med Foreningen Nydansker at skabe et vidensbaseret grundlag for at udvikle en beskæftigelsesrettet integrationsindsats i Danmark. Dette projekt omhandler derfor en afdækning af den kommunale indsats i Region Hovedstaden og en identificering af best practice med det formål at forbedre kommunikationen mellem kommune og virksomhed ved virksomhedspraktik for nydanskere. Projektet skal køre over et år og munde ud i en endelig rapport, som vil blive præsenteret på en konference. Alle 29 kommuner i regionen vil indgå.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Tænketanken Cevea
Støttet beløb
700.000 kr., år 2017
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen af projektet har fra starten været et væsentligt opmærksomhedspunkt, fordi vi oplevede det som centralt for, at projektet ville blive en succes, skabe forandring (have effekt) og at vi dermed ville opnå vores skitserede mål. Derfor har vi også udpeget specifikke aktører og arenaer, hvor vi ønskede projektet forankret. Her var kommunerne, de offentlige aktører og ekspertgruppen de væsentligste forankringspunkter - og et centralt middel var lanceringskonferencen samt de forudgående ekspergruppemøde, som skabte fælles forståelse og problemdefinition. Vi oplever, at projektet i dag er godt forankret i ledelserne i de kommunale jobcentre. Da vi taler om 98 kommuner, kan vi kun svare ud fra dem vi har haft tættest kontakt med (Frederiksberg, Lejre m.fl.). Desuden er analyserapporten sendt til alle kommuner. Ekspertgruppen er krediteret i analyserapporten, og har igennem arbejdet taget stort ansvar for at kvalificere indholdet og diskutere eventuelle uenighedspunkter. Den form for møde og dialog har forbedret indholdet og har tydeliggjort, hvor der er reelle uenigheder, og hvor der kan opstå enighed, selvom forskellige aktører og eksperter ser og prioriterer forskelligt på tingene. De stærke netværk som organisationerne indgår i har været central for at sikre en dyb forankring, og har været medvirkende til, at vi efter lancering har kunnet genhøre vores budskaber til konferencer og indlæg om emnet i andre medier blandt parterne. Det tyder på, at parterne har oplevet, at projektet skabte værdi.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har med vidensbidraget skabt og delt et informeret grundlag, som praktikere, parter og eksperter kan bruge til at forstå og handle i arbejdet med den arbejdsmarkedsrettede integrationsindsats af flygtninge. Fik vi startet en national diskussion om udfodringer og løsninger? Delvist. Vi fik det omtalt i nationale medier, og vi fik fortalt den rigtige historie om integration: at det går bedre og flygtninge i stigende grad kommer i job og tager del i arbejdsmarkedet. Samtidig fik vi det udbredt til centrale parter; de statslige styrelser, alle jobcentrene, KL og arbejdsmarkedets parter. Fik vi kortlagt forskellige koncepter og redskaber for den effektive integrationsindsats? Ja. Vores analyser undersøger status for den arbejdsmarkedsrettede integration og erfaringer og udfodringer med forskellige koncepter, redskaber og cases regionalt, nationalt og internationalt. Med anbefalinger og konklusioner kom vi også langt med at afdække den gode praksis, og vi har erfaret, at vores analyse har vundet gehør blandt parter og eksperter indenfor feltet for integration, flygtninge og arbejdsmarkedspolitik. Har vi indfriet mål om forandringer på virksomhederne og kommunerne? Nej, det er en længerevarende proces for at skabe praksisforandringer. Her vi nok lovet lige lovligt meget. Men vi har kortlagt og beskrevet værktøjer og udviklingspotentialer for kommuner og virksomheder, som de kan arbejde videre med. Og vi har været med til at skabe en erkendelse af, at integration ikke alene skal tænkes kortsigtet i job nu og her, men i højere grad med blik for det langsigtede og holdbare.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter, herunder hovedaktiviteterne 1) produktion af analysemateriale, 2) nedsættelse og arbejde ved en ekspertgruppe samt 3) lancering, fungerede godt til at nå projektets mål. Analysematerialet skabte det empiriske grundlag, der gjorde det muligt at udtale og diskutere som - og med - eksperter og praktikere. Analysematerialet blev kvalificeret i synergi med ekspertgruppen, og flere eksperter og praktikere blev også brugt som cases under lanceringen, i analyserne og fx på TV 2. Dermed skabte analysematerialet en rød tråd i projektet, som deltagere og involverede parter kunne følge. Ekspertgruppen var vigtig for at sikre en høj faglighed og få legitimitet og forankring blandt centrale aktører og eksperter. Det var vigtigt for os, at vi indgik i faglig diskussion med de førende danske aktører, og der fungerede ekspertgruppen som et springbræt. Lanceringen foregik i oktober med cirka 110 deltagere i Røde Kors nye Frivillighus. Der var stor tilfredsheden på dagen med lanceringen og konferencen. Deltagerne var engagerede i diskussionerne og blev til diskussion og networking efterfølgende. Anbefalingerne i analysematerialet og mundtligt på konferencen gav også mulighed for videreudvikling, og vi har oplevet, at analysematerialet og hovedkonklusionerne er blevet brugt til andre konferencer, debatter o.lign. fremadrettet. Dermed har det skabt det forventede aftryk og kommunikationen har været stram nok, til at lanceringen har kunnet skabe dagsorden og sikre forankring blandt aktørerne. I ovenstående beskrivelse af aktiviteter og indhold er der også nævnt en praktikworkshop og fokusgruppedesign. Vi valgte i stedet at lave individuelle interviews, og det viste sig sværere at komme i kontakt og inddrage flygtningene direkte. Det gjorde, at vi måske ikke i tilstrækkelig grad har inddraget flygtninges direkte erfaringer og hverdagslige interaktion med andre medarbejdere. Det er vi opmærksomme på og belyser dog i et andet projekt om Minoritetskvinder i øjeblikket.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle