Søg støtte

Søg

Selvevaluering

InterPsyk

Telepsykiatrisk Center

Om donationen

Internetbaserede behandlingstilbud i psykiatrien har potentiale til at skabe flere positive resultater. Bl.a. vil de kunne øge tilgængeligheden til behandling, sikre flere adgang til evidensbaserede behandlingstilbud samt aflaste læger, psykologer og klinisk personale i hospitalsregi. Desuden vurderes internetpsykiatri til at give mulighed for tidligere intervention og dermed på sigt understøtte et mål om flere leveår uden sygdom blandt danskerne. Dette projekt omfatter et casestudie af internetpsykiatriske behandlingstilbud i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige, Holland og Skotland. Målet er at afdække "best practice" for sammensætning af behandlingstilbud, organisering, implementering, finansiering samt forankring af internetpsykiatri. Undersøgelsen vil bl.a. indgå i beslutningsgrundlaget, når relevante aktører på området for internetpsykiatri skal træffe afgørelser om den videre udvikling, kvalificering og implementering af behandlingstilbuddene i Danmark.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Telepsykiatrisk Center
Støttet beløb
994.750 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet indgår direkte i udvikling af Internetpsykiatrien og i diskussionen om udbredelse af Internetpsykiatrien til hele landet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er afsluttet med rapport sendt til TrygFonden d. 11. april 2017. Rapporten InterPsyk. The organisation and implementation of internet-based cognitive behavioural therapy services in five European countries: a comparative case study præsenterer resultaterne af en undersøgelse af den praktiske organisering og implementering af internetbaseret terapi i fem europæiske lande, heriblandt Danmark. InterPsyk rapporten indeholder detaljerede case studiebeskrivelser af de fem iKAT tilbud (kapitel 3). Rapportens fem nærbilleder af de internetbaserede terapitilbud giver den interesserede læser indtryk af iKAT tilbuddenes organisering og implementering. Det pågældende lands sundhedstilbud er også beskrevet med hensyn til organisering, finansiering, herunder hvilke nationale tiltag der tages for at støtte udbredelse af iKAT. Dernæst følger en sammenlignende analyse af temaer på tværs af de fem tilbud (kapitel 4) og en diskussion af resultater (kapitel 5) og konklusion med anbefalinger for fremtidig forskning og praksisudvikling (kapitel 6). Vi er i færd med at udarbejde en fagartikel til psykologernes fagblad P om rapportens resultater og en videnskabelig publikation til tidsskriftet Internet Interventions.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I udvælgelsen af interviewpersoner til case studiet lod vi det være den enkelte klinikleder, der pegede på, hvem vi skulle interviewe. Vi kunne med fordel have gennemført et forinterview med kliniklederen, så vi sammen kunne have identificeret alle relevante nøglepersoner til interview. I enkelte tilfælde viste det sig, at en koordinator og en lægefaglig leder havde været relevante at gennemføre interview med. Denne viden forelå først på dagen for interviewet, og det kunne derfor af praktiske grunde ikke lade sig gøre.