Søg støtte

Søg

Selvevaluering

KOL online rehabilitering

Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler

Om donationen

Over 430.000 danskere lider af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), der medfører andre sygdomme, øger risikoen for tidlig død og nedsætter den enkelte patients livskvalitet betydeligt. Åndenød giver desuden mange KOL-patienter angst for helt almindelige daglige gøremål. Der er solid dokumentation for, at KOL-rehabilitering kan forbedre patienters funktionsevne, reducere deres angst og åndenød og i det hele taget øge deres livskvalitet. Nogle KOL-patienter er imidlertid så svage, at de mangler både fysisk og psykisk overskud til at forlade hjemmet og deltage i de kommunale genoptræningstilbud. Dette projekt vil derfor afprøve et online træningsprogram, hvor den enkelte patient får en almindelig touch-skærm med indbygget kamera. Patienten kan dermed følge en fysioterapeut og have kontakt til de andre patienter på et hold, men udføre øvelserne i eget hjem. Projektet gennemføres som et lodtræningsforsøg med 140 KOL-patienter i samarbejde med syv hospitaler med lungeambulatorier i Region Hovedstaden. Kontrolgruppen vil modtage det almindelige rehabiliteringstilbud. Effekten vil blive målt via fysiske tests samt patienternes oplysninger om symptomer og evne til selv at håndtere disse. Akutte indlæggelser efter hhv. seks og 12 måneder vil også indgå i undersøgelsen, ligesom projektet omfatter en sundhedsøkonomisk analyse af indsatsen.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler
Støttet beløb
2.525.000 kr., år 2015
Fokusområde
Lev med kronisk sygdom

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der kommer en national udrulning af KOL-telemedicin hvori Tele-rehabilitering kan indbygges. Designet er lige til at implementere men er en politisk beslutning. Resultaterne bliver i efteråret præsenteret på regions gården, og når alle klinisk data er publiceret færdiggøre en business case på studiet

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
støtte fra Trygfonden medvirkede til: 1. at projektet blev gennemført fra alle hospitaler som planlagt. 2. at projektet lykkedes med at rekruttere 134 personer jf. sample size beregning 3. at PhD afhandling er indleveret og succesfuldt forsvaret 25. juni 2019 4. at der er publiceret tre peer-reviewed artikler. derudover er 1 artikel submitted, endnu en artikel er i manuskript og yderligere to artikler påbegyndes ultimo 2019, i alt 6 videnskabelige artikler 5. Resultaterne er præsenteret på de to største lunge kongresser i Europa og USA. Hoved RCT studiet modtog en best abstract award ved ATS 2019. 6. Fundene har givet anledning til et nyt forskningsprojekt blandt udsatte personer med svært fremskreden KOL, som vi håber Trygfonden også vil støtte i fremtiden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Studiet blev færdigt med 3.mdr forsinkelse, og planlagt sample rekrutteret. Dette må anses som en succes, Randomiserede designs ofte kæmpe med at for sin planlagt sample og ofte er stærkt forsinkede.

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom

Vi vil medvirke til, at flere kronisk syge mennesker bliver selvhjulpne og så lidt præget af sygdom som muligt.
Mere om vores fokusområde Lev med kronisk sygdom