Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kursus for vågere

Vågetjenesten Odder

Om donationen

Ingen bør dø alene. Hos Vågetjenesten Odder har de tilknyttet 30 vågere, der i alt har 156 vågninger om året. Vågningerne kan være hårde for vågerne og derfor vil Vågetjenesten Odder gerne tilbyde den rigtige oplæring og kvalificering til at kunne varetage arbejdet gennem kurser. Denne donation går derfor til en række kurser, der kan opkvalificere medlemmerne. Kurserne vil være fordelt over tre gange á fire timer og vil håndtere forskellige emner med et særligt fokus på socialt udsatte terminale borgere, da det er denne gruppe, vågerne oftest skal ud til.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Vågetjenesten Odder
Støttet beløb
70.000 kr., år 2018
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gennem undervisningsmaterialet, har vi sikret at den viden kursuset har givet, ikke vil gå tabt. Undervisningsmaterialet vil sikre bevaringen af de vigtigste pointer og budskaber, som kan være gode for vågerne, som har deltaget i kursuset, at vende tilbage til og læse igennem for at genopfriske hukommelsen omkring kursuset. Samtidig er undervisningsmaterialet et vigtigt redskab, til at sikre at nye vågere, også kan få glæde af og indsigt i kursusforløbet, og derved forankre udbyttet af kursuset i Vågetjenesten. Gamle vågere er også med til at forankre projektet, ved at vidensdele deres nye viden til nye vågere eller vågere fra andre steder i landet. Der er eksempelvis etableret kontakt og et begyndende netværk med Samsø Vågetjeneste. Der vil komme nye vågere der ikke har helt samme viden trods adgang til skriftligt undervisningsmateriale og det fortalte, og der vil naturligt falde vågere fra efterhånden som tiden går. På den måde vil der altid gå lidt tabt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kursusforløbets formål var at ruste vågerne i Odder, til at håndtere socialt udsatte borgere og de uforudsigelige situationer der kan opstå herved. (Et langsigtet mål, var at give socialt udsatte borgere en tryg død, på lige fod med andre borgere.) Udfra evalueringen fra kursusdeltagerne - Vågetjenesten, har der været en meget høj grad af tilfredshed af kursusforløbet. Særligt foredragene og dermed den nye viden, som de fik med sig fra kursuset. Opsamlingen på spørgeskemaerne konkluderer at kursuset har været meget givende og givet vågerne indføring i viden om og redskaber i arbejdet med socialt sårbare borgere, som var ønsket og målet for kurset. Foredragene gav stof til eftertanke og andre udækkede behov blev tydeliggjort. Der viste sig stor efterspørgelse på viden om egenomsorg og verbal og nonverbal kommunikation med borgere og pårørende. Vågerne har brug for undervisning og redskaber til at skabe grundlag for bedre vågninger både for den terminale borger, vågerne selv og i høj grad også de pårørende. Det fremgik under og efter kursuset, at det er meget vigtigt med et ens værdigrundlag for vågerne at arbejde ud fra - det blev hjulpet på vej gennem undervisningen og hjælpes udbredt til nye og gamle våger gennem brochuren. De garvede vågers fælles opfattelse af værdigrundlaget, tager de udgangspunkt i, i vågesituationer, med baggrund i deres fælles viden fra kurset.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Oplæggene var nøje udvalgte med baggrund i at give indsigt i socialt sårbare terminale borgeres omstændigheder og problematikker. For at give vågerne baggrundsviden herom var følgende foredragsholdere inviteret: Oddur Thordarsson – er hjemløs og gav med udgangspunkt i sin egen historie forståelsen af hvordan social arv og en hård barndom eller traumatiske oplevelser i voksenårene, kan have voldsomme betydninger for det psykiske helbred. Oddur gav et billede af, at social sårbarhed ikke er selvforskyldt, og at det kan ramme alle. Han fortalte om stigmatisering og hvordan han selv ønskede at blive omtalt. Oplægget hjalp vågerne til at forstå hvilken baggrund nogle socialt sårbare har med sig og den stigmatisering de lever med. Lone Gaisi – er sygeplejerske på et Forsorgshjem i Viborg, hun fortalte om hvordan man snakker med folk i øjenhøjde og med ligeværd. Vågerne fik viden om, hvordan man omtaler svære ting og emner. Hun introducerede cases med dilemmaer man kan stå i som våger. Eks. Skal man kramme en, som ber om det, men ikke har været i bad i 7 dage, og lignende situationer. Hvordan får man sagt ja eller nej, på en hensigtsmæssig måde. Vågerne anså denne del som meget relevant og gav udtryk for et ønske om mere undervisning i hensigtsmæssig kommunikation med borgeren. Lise Buur – tidligere pårørende til en døende, fortalte om hendes oplevelser med at være pårørende, i dette tilfælde hendes lille datter som døde for mange år siden. Indslaget var rørende, men var lidt for langt ifølge vågerne. (Det var med udgangspunkt i, at den afdøde datter og Lise ikke er vågernes primære borgergruppe. Oplægget kunne have været bedre tilpasset.)???? Sanne Roesen – psykoterapeut og forfatter fortalte om stressforebyggelse. Vågerne vurderede dette oplæg, som meget relevant. Hun kom med øvelser og nemme eksempler på at ”tømme” hovedet for tanker, at slappe af og mærke efter. Vågerne efterspurgte mere undervisning af denne slags, til at pleje deres egenomsorg. Her blev der sat ord på et udækket behov, som fyldte meget hos mange af vågerne. Jane, Stefan og Anemone – kom fra Gallo-huset i Aarhus. Jane er dagligleder, Stefan er medarbejder i huset og Anemone kommer som gæst i huset. De fortalte om hvordan de arbejder for at skabe en tryg og hyggelig stemning i huset, hvor nuværende og tidligere psykisk syge kommer. Her var emnerne stigmatisering og ligeværd igen i fokus, og vågerne oplevede foredraget som en stor inspiration til deres eget arbejde. De tre foredragsholdere gjorde så stort indtryk og inspirerede vågerne så meget, at flere vågere meldte sig som frivillige på et nyt værested i Odder, som manglede medlemmer. Britt Lassen – er psykiatrisk sygeplejerske med filosofisk overbygning, fortalte om angst og psykiske sygdomme. Hun gav vågerne indsigt i hvordan proceduren er på et sygehus, og hvordan behandlingen af angst og psykisk sygdom foregår. Hvad sker der når angsten rammer krop og sjæl. Oplægget var hensigtsmæssig viden for vågerne, som en baggrundsviden i arbejdet med borgere med angst for døden og/eller psykisk sygdom. Karin – sygeplejerske i lindrende behandling, gav et godt billede af de symptomer der viser sig hos døde – eks. skift i udseende og ingen appetit. Hun gav god indsigt i hvordan døende og meget syges smerter kan lindres. Hun havde medbragt skriftligt materiale om ovenstående, hvilket vågerne fandt meget anvendeligt. Karin kom også omkring pårørendes rolle, et emne som vågerne fandt meget relevant, og ønskede mere viden om hvordan man takler og snakker med pårørende. Sonja Nicolaisen – er sognepræst og talte med udgangspunkt i nærvær som noget universel for mennesket, hun talte også om forskellige måder at være nærværende på i forskellige situationer. Hun tog udgangspunkt i bogen ”Den lille prins” og fik overbevisende og let forståeligt talt om nærvær og empati. Vågerne var meget imponeret over dette oplæg og udtrykte stort behov for at tale mere om hvordan man udviser nærvær og empati overfor borger og pårørende. Udover oplægsholderne, var der også afsat tid til fordybelse og workshops. Generelt blev der givet udtryk for, at alle oplæg var relevante og spændende, og at indlæggene var afvekslende og derfor var det nemt at holde fokus, hver gang en ny oplægsholder kom på. De udfordringer og dermed mulige forbedringerne lå primært omkring de praktiske forhold. Lokalerne hvor kursuset foregik lå centralt i Odder. Lokalerne var billige at leje, men der opstod problemer med at komme til i lokalerne. Der var eksempelvis konfirmationsforberedelse, hvor møbler og diverse skulle flyttes rundt efterfølgende, det tog unødvendigt lang tid. Der foregik også andre arrangementer, hvorved man skulle skynde sig ud af lokalerne. Derfor var der ikke mulighed, for vågerne, for at fortsætte snakken efter kursuset. Dette skal vi være obs på til en anden gang, når der skal findes lokaler. Ligeledes var der praktiske forhold omkring maden, som ikke var optimale. Det var vågerne selv der stod for at skulle hente maden. Dette skabte forstyrrelser, da en eller to vågere mistede en del af foredraget, når de måtte ud og hente mad. Det var ikke hensigtsmæssigt for vågerne der mistede undervisning, foredragsholderen eller de andre kursusdeltagere, da alle blev forstyrret hver gang. Pauserne kunne med fordel, have være lavet længere. Der var et stort behov fra deltagere om at erfaringsudveksle om egne oplevelser hos borgerne, men også at snakke om den ny tillærte viden og hvordan den kunne anvendes og bruges i praksis.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende