Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kvalificere og udbrede

Landsforeningen Skolens Venner

Om donationen

Midlerne skal bruges til et toårigt projekt, der skal kvalificere og udbrede ordningen med skolevenner på landsplan. Landsforeningen Skolens Venner er en forening af frivillige, fortrinsvis ældre borgere, der hjælper til i en skoleklasse et par timer om ugen for at fremme særligt de svage elevers læring. Samarbejdet sker under lærerens pædagogiske ansvar. Landsforeningen samarbejder med skolens parter: Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Danske Skolelever og Forældre og Skole. Folkeskolen har fortsat vanskeligheder med at løse målsætningen om, at 95 pct. af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, og samtidig har folkeskolereformen medført en stigende interesse i kommunerne for at anvende frivillige i folkeskolen. Landsforeningen har i dag lokalafdelinger i seks kommuner og udgøres af i alt cirka 80 skolevenner. Landsforeningen ønsker gennem indsamling af viden og praksis at skabe grundlag for, at ordningen bliver til mest mulig gavn for eleverne gennem en positiv kontakt mellem folkeskolen og de frivillige.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Skolens Venner
Støttet beløb
1.141.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Skolens Venner er lykkes med at lave en forretningsplan, der skal stemmes igennem på næste generalforsamling. Den sandsynliggøre, at landsforeningen kan fastholde et lille sekretariat fremover og lave udviklingsprojekter. Finansieringen er baseret på et miks af skolekontingenter, fonde og erhvervssponsorater. Derudover er Skolens Venner blevet optaget i Egmont Fondens spireprogram, som sikrer finansering lidt endnu.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Støtten fra Tryg Fonden har givet Skolens Venner en god start på den professionaliseringsrejse, organisationen er i gang med. Alle målene er blevet indfriet (med enkelte justeringer) og det har banet vejen for nye projekter. Skolens Venner har styrket samarbejdet med skolens parter, kvalificeret indsatsen med skolevenner og indsamlet viden om den, udbredt konceptet og dannet grobund for en fremtid med et lille sekretariat tilknyttet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har ind i mellem knebet med tiden og ressourcerne, men diskussioner om vejen frem har også medført forsinkelser. Det er formentlig den relativt uklare rollefordeling, der har medført uenigheder om tilgange til de forskellige opgaver undervejs. Uenigheder har blandt andet medført, at styregruppen for projektet har mistet medlemmer, og at landsbestyrelsen har været splittet. Med fordel kunne man have lavet helt tydelig og realistisk rollefordeling, klare beslutningsprocesser og uddelegering.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start