Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kvisten i Hovedstaden

Kvisten - terapi til ofre for seksuelle overgreb

Om donationen

Undersøgelser viser, at 10-12 pct. af den danske befolkning har været udsat for seksuelle overgreb – 2/3 af disse er kvinder. Dertil kommer et større mørketal, hvor overgrebene ikke er blevet indberettet. Socialministeriet skønner, at op til 80 pct. af personer, der bliver udsat for seksuelle overgreb, efterfølgende har brug for behandling, hvilket mange ikke får. Senfølgerne efter seksuelle overgreb er bl.a. PTSD, depression, spiseforstyrrelser, angst, stress og social fobi. En stor del af gruppen ender med at have en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, og de er i højere grad præget af langvarige sygemeldinger. Kvisten er en forening, der laver frivilligt, socialt arbejde i form af terapi og rådgivning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb. Kvisten har gode erfaringer med at hjælpe både kvinder og mænd i arbejde, uddannelse og ind i sociale fællesskaber. Denne donation gør det muligt at hjælpe endnu flere personer med senfølger efter seksuelle overgreb i Hovedstaden. Projektets mål er at rekruttere 10 yderligere frivillige terapeuter og tilbyde behandling til 90 borgere i Hovedstaden med senfølger.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kvisten - terapi til ofre for seksuelle overgreb
Støttet beløb
1.100.000 kr., år 2018
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er godt på vej til at lykkedes med at forankre projektet ”Kvisten i Hovedstaden”. Vi har erfaret, at vi i højere grad skal rette fokus på at rekruttere flere frivillige i området. Vi arbejder aktivt og konstant på at søge fondsmidler til arbejdet og at øge korpset af frivillige, som ønsker at hjælpe senfølgeramte voksne. Vi har ansat en ny frivilligkoordinator for Sjælland og Hovedstaden i foråret 2021, som fremover skal have et øget fokus på rekruttering og fastholdelse.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har gjort en stor forskel for senfølgeramte mænd og kvinder i Region Hovedstaden. Projektet har overordnet resulteret i en udvidelse af Kvistens virkeområde og at flere har henvendt sig og modtaget terapi i Kvisten. Projektet har dog i høj grad været ramt af COVID-19 og nedlukningen af samfundet. Det formodes, at indfrielsen af projektmålene ville have set anderledes ud, hvis det ikke havde været nødvenligt at lukke store dele af Kvistens aktiviteter ned i løbet af projektperioden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vores vurdering, at de valgte aktiviteter var de rigtige til at nå projektmålene. Desværre har COVID-19 vanskeliggjort udførelsen af de planlagte aktiviteter i projektperioden. Kvisten har afholdt nogle aktiviteter online under den seneste nedlukning - eksempelvis online terapi og supervision. Vi kunne med fordel have indført online webinarer i stedet for informationsmøder med fysisk fremmøde. Dette kræver dog større koordinering og træning af Kvistens Taskforce-medlemmer.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet