Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Løft af udsatte børns læring

Lær for Livet

Om donationen

Lær for Livet er et langsigtet og helhedsorienteret program for udsatte børn, der er mellem 9 og 13 år, når de begynder i programmet. I løbet af programmet, der varer i seks år, kommer børnene på flere camps, får tilknyttet en frivillig mentor og får styrket deres læringsmiljø i hjemmet. Indsatsen har til formål at styrke børnene både fagligt, socialt og personligt, så de bliver bedre rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne donation skal bruges til at videreudvikle Lær for Livets program, så det matcher børn med sociale foranstaltninger fra kommunen. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Lær for Livet og Odsherred Kommune, hvor 15 børn med sociale foranstaltninger vil deltage i det seksårige læringsprogram. Sideløbende med, at børnene deltager i det eksisterende program, vil de to parter udvikle og teste tre nye indsatser, der har fokus på dels at styrke børnenes hjemmelæringsmiljø og dels at bygge stærkere bro mellem skole, hjem og læringsprogram. Et resultat af indsatsen forventes også at være, at børnene får større mod på og lyst til at gå i skole og på sigt får stærkere netværk til andre børn og voksne og i højere grad bliver en del af et fællesskab. Efter endt projektperiode er det planen at udbrede de virksomme indsatser til Lær for Livets øvrige samarbejdskommuner landet over.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Lær for Livet
Støttet beløb
975.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi sætter stor pris på TrygFondens opbakning til at fortsætte partnerskabet med Odsherred Kommune i næste skoleår, da det gør det muligt for os at blive endnu skarpere på, hvad der er de mest virksomme og samtidigt bæredygtige mekanismer. Det er nemlig en svær opgave, som tager tid. Nogle greb, fx webinar/workshops for fagprofessionelle er allerede blevet udbredt, mens andre vil blive videreudviklet på i den næste afprøvningsfase, hvor 15 nye børn samt deres voksne starter op i programmet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gennem 1:1-indsatsen STØT-op, som er et initiativ, hvor en campmedarbejder fra Lær for Livet bliver matchet med et barns voksne i hjemmet, og hvor de sammen på månedlig basis har telefonisk kontakt, er vi i den grad lykkes med at sætte fokus på et styrket hjemmelæringsmiljø. Derudover har vi haft fokus på at formalisere rammerne omkring mentor-skole-samarbejdet med ambitionen om at slå endnu tættere ring om børnene. I det nye skoleår tilbyder LFL desuden at indgå på skolernes teammøder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Qua en ny bevilling fra TrygFondens regionale råd på Sjælland har vi allerede nu fokus på næste afprøvningsperiode i skoleåret 22/23, hvor vi sætter endnu større fokus på brobygningen til de fagprofessionelle rundt om børnene. Vi oplever stadig at have et mulighedsrum for at rykkere endnu tættere sammen med særligt skolerne, som også selv efterspørger 1:1 overleveringen samt mentorsamarbejde. Vi tror stadig på det tætte samarbejde med hjemmene, og derudover har vi fokus på børnenes fritidsliv.