Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Lyd på

Roskilde Synger

Om donationen

Forskning viser, at sang kan have en positiv effekt på angst, humør og lysten til at være social. Med denne donation vil Sangkraftcentret Roskilde Synger i samarbejde med Center for Socialpsykiatri og Center for Handicap derfor afprøve sang i psykiatrien med det formål at forbedre den mentale sundhed hos psykisk sårbare og handicappede borgere. Kernen i projektet er oplæring af fem medarbejdere fra Socialpsykiatrien i Roskilde Kommune i at bruge sang som et redskab i kontakten med psykisk sårbare borgere. Der arbejdes i hold á 8-15 borgere, hvor to sangkonsulenter tilknyttes hvert hold. Undervisningen strækker sig over to blokke á 15 uger, hvorefter der evalueres med bistand fra Videncenter for Sang. Den metode, der anvendes, kaldes FIT (feedback informed treatment) og er et anerkendt og standardiseret evalueringsredskab inden for socialpsykiatrien.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Roskilde Synger
Støttet beløb
450.000 kr., år 2019
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringsprocessen er fortsat under udvikling, men i januar 2023 forventes der at ligge et udkast til en Lyd På-guideuddannelse som er et opkvalificerende kursusforløb der udbydes i både socialpsykiatrien og på handicapområdet, og som potentielt kan udbredes til resten af socialområdet i kommunalt regi. Der arbejdes også strategisk med den videre forankring i Roskilde Kommune og dennes musikbystrategi.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er igang og forløber ind i 2023, hvor projektet også evalueres. Holdaktiviteterne forløber som planlagt og bidrager både med stor værdi til deltagerne, samt med viden og erfaringer til projektejere og interessenter. Den foreløbige evaluering af projektet viser en øget trivsel blandt deltagerne, og projektet skaber værdi både for borgerne, der deltager og for projektets deltagere og partnere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne har vist sig at være rigtige for at nå projektets mål, men da projektet er et udviklingsprojekt, er der også læringer at hente, især i forhold til det forberedende arbejde af aktiviteterne, hvor det kan være gavnligt at inddrage fagpersonale i kommunerne i endnu højere grad, end det har været muligt i dette projekt, for at sikre en endnu stærkere forankring og faglig tilgang til borgergruppen.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle