Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mental sundhed blandt børn

Vidensråd for Forebyggelse

Om donationen

Denne donation går til at samle og bearbejde viden om mental sundhedsfremme og forebygge mentale helbredsproblemer blandt børn i alderen 0-9 år. En række undersøgelser peger på en stigende mistrivsel blandt danske børn og unge, der har vidtrækkende problemer ind i voksenlivet som bl.a. depression, adfærdsforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe af en række eksperter, som vil formulere råd, der på et evidensbaseret grundlag kan guide stat, regioner og kommuner i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Rapporten vil skabe et forskningsbaseret overblik over forekomst og fordeling af mental sundhed og mentale helbredsproblemer blandt 0-9-årige danske børn på de parametre, hvor der er solide datakilder. Det er håbet, at den viden, der indsamles, kan bidrage til at kvalificere fremtidige indsatser på området.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Vidensråd for Forebyggelse
Støttet beløb
950.000 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der arbejdes fortsat og kontinuerligt med implementering og forankring af viden fra projektet. Den trykte rapport er sendt til en lang række interessenter, og der er arbejdet målrettet med at udbrede rapportens budskaber gennem en lang række møder og/temadage med nøgleinteressenter (fx Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Social-, Sundheds- og Børneudvalget på Christiansborg, Lægeforeningen, KL, Sund By Netværket og PLO m.fl.).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rapporten kortlægger forekomsten af mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom i aldersgruppen og peger på risikofaktorer, beskyttende faktorer og på muligheder for tidlig indsats i form af sundhedsfremme og forebyggelse. Rapporten afdækker også videnshuller og kommer med råd og forslag til styrkelse af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde på området. Rapporten har som ønsket skabt et solidt evidensbaseret grundlag og modtager stor fagprofessionel og politisk interesse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer, at de valgte aktiviteter har været gode og anvendelige i forhold til at opnå vores mål. Dog blev den planlagte konference efter aftale omorganiseret til en række mindre implementeringsevents med større forventet effekt, herunder fx: temadag for hhv. Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, oplæg til KL-play, foretræde for Social-, Sundheds- og Børneudvalget på Christiansborg, oplæg på konferencen "En god begyndelse", medvirken i TV2-dokumentar om mentale helbredsproblemer m.fl..

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet