Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mind Me

Danske Skoleelever

Om donationen

Donationen går til projekt ”Mind Me”, der skal fremme elevers mentale sundhed ved at styrke dem i at håndtere skolelivet gennem mindfulnessbaserede øvelser. I dag er der et stigende antal børn, som mistrives mentalt, og det resulterer i stress, angst og lav livstilfredshed. Mental mistrivsel kan ramme børn i en tidlig alder, og det kan påvirke deres skoleliv og generelle trivsel. Forskningen har vist, at træning af mental sundhed ved hjælp af mindfulness kan hjælpe børnene, men dette er endnu ikke særlig udbredt i de danske grundskoler. Projekt ”Mind Me” skal derfor udvikle, implementere og træne elever i at mestre eget skoleliv igennem et mindfulnessforløb og derigennem forbedre elevernes trivsel og læring. Forløbet har som mål at gøre mental sundhed og mindfulnessøvelser håndgribelige og at gøre dem til en nem og tilgængelig del af skolens arbejde med elevernes trivsel og læringsmiljø.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Danske Skoleelever
Støttet beløb
2.523.758 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet Mind Me er delvist lykkedes med at implementere materialerne, som uddybes herunder med hovedkonklusionerne fra evalueringen fra Analyse & Tal (vedhæftet). Det er også værd at notere, at den feedback, vi har fået til de tre workshops i foråret 2023, har været positive (se s. 24 i vedhæftede afrapportering). I evalueringen giver deltagerne klart udtryk for, at de har en intention om at fortsætte med at benytte Mind Me i deres undervisning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvis der ønskes yderligere information om vores mål og resultater samt de tanker, der ligger bag projektet, kan man dykke ned i vedhæftede rapport om hele projektperioden. Rapporten indeholder en grundig gennemgang af vores fremgangsmåder, observationer og erfaringer gennem hele projektperioden. Rapporten gennemgår også konkret de udfordringer, vi har mødt undervejs, og hvorledes vi har tacklet dem (s 28 - 31). Overordnet er de fleste af vores mål gennemført som vi skrev i ansøgningen

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Udvidet tid med pilotklasserne: Mere tid til at udvikle undervisningsmaterialerne Mere undervisning af lærerne: Mere undervisning i Mind Me ville formentlig give lærerne en dybere forståelse af metoderne og værktøjerne. Tættere samarbejde med lærerne: I retrospekt kunne vi have indarbejdet lærernes input og perspektiver endnu mere i udviklingen af Mind Me. Struktureret opfølgning og evaluering med analysefirma Se rapport for mere uddybende