Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mindfulness og autisme i DK

Syddansk Universitet

Om donationen

Adjunkt Mette Elmose Andersen, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, har modtaget 777.000 kr. fra TrygFonden til et projekt, der skal afprøve et mindfulness-program for børn og unge med autisme og deres forældre. Mennesker med autisme har svært ved aflæse andres følelser og signaler, og de lider ofte også af angst, depression og tvangshandlinger. Forældre til børn med autisme er tit stressede, da hverdagen kan være meget konfliktfyldt. I et pilotstudie vil dette projekt derfor afprøve et hollandsk mindfulnessprogram målrettet børn og unge med autisme og med sideløbende sessioner for deres forældre. Programmet har opnået gode resultater og træner bl.a. evnen til bevidst nærvær og til at holde fokus. Det primære formål er at reducere stress og symptomer samt øge livskvaliteten. Mindst 25 børn og unge samt deres forældre vil deltage i pilotstudiet, og viser det gode resultater, er det planen at gennemføre et lodtrækningsforsøg for definitivt at kunne måle effekten af mindfulness-programmet. Projektet gennemføres i samarbejde med de hollandske programudviklere.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Syddansk Universitet
Støttet beløb
777.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Træner uddannelse: Der er dog pt ikke oprettet fast udbydelse af træning. Der har været en løbende interesse fra professionelle og kommuner, så det ses fortsat som relevant. Dog har vi også været lidt afventende i forhold til at få forskningsresultaterne ind og lidt bredere praksiserfaringer. Der er samtale med gruppen i Holland om at udarbejde materiale som en bog hvor erfaringerne samles. Men fra Holland ikke aktuelt kan afsætte tiden til dette er vi ved at afklare om det vil være ok med en Dansk udgivelse. Så aktuelt kan dansk materiale tilgås hvis man gennemfører træningen i Holland eller i Danmark. Aktuelt er der ikke fastsat et aktuelt Dansk kursus men jeg forventer der vil blive udbudt et kursus i løbet af det næste år. Forskning: Aktuelt er der: kontakt med gymnasier med Autisme linier, og der arbejdes på et nyt forskningsprojekt i dette regi, specialskole, og psykiatri, hvor vi er ved at afklare om en tilpasning af materialet til den kontekst giver mening. I kontakten har det ført til at der i en specialskole arbejdes med en tilpasning af programmet til børn med autisme og samtidig mental retardering og i en anden specialskole er der arbejdet med at tilpasse programmet til et valgfag for skolens elever. Begge initiativer er dog uden for det aktuelle forskningsprojekts sigte, men har været en positiv videreudvikling.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
1) Den nyeste version af Materialerne (2 manualer og 2 arbejdsbøger) er oversat og gennemarbejdet på Dansk. 2) Der er afviklet 6 træningshold på to lokaliteter. 4 hold i København, 2 hold i Aarhus, I Aarhus blev der endvidere afviklet endnu et hold, men hvor der på grund af et lille antal gruppedeltagere blev valgt at betragte dette som et pilot-hold. 3) Erfaringer fra forløbet er indsamlet. Der er udarbejdet supplerende dansk materiale. Her er det er ved at blive afklaret med Holland om det er ok at gøre til del af den danske manual, eller om det er bedre som supplerende materiale. Dette har betydning for en endelig opdatering. Erfaringerne fra projektet peger dog også i retning af relevansen af at kunne udbyde et lignende forløb forankret på de institutioner hvor børnene kommer. Projektet har desuden været med til at igangsætte forskellige praksisinitiativer forankret i MYmind træningen. Der er udsprunget endnu et mindre forskningsprojekt hos en af projektets praksisparter. Derudover arbejdes konkret på udvikling af yderligere forskningsprojekter der kan trække på der erfaringer der er gjort i forbindelse med det aktuelle projekt. At jeg ikke markere den højeste mulighed skal ses i lyset af et ønske om at have forankret at der blev udbudt træningskurser i Danmark, hvilket ikke er sket endnu. Dette var dog ikke et formuleret mål i ansøgningen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De udvalgte aktiviteter var overordnet set de rigtige i forhold til at nå målet. Der kan dog på et mere konkret niveau være rum for forbedringer. De indledende erfaringer med drop-out blev anvendt i rekrutteringen til mere konkrete at beskrive hvad det ville kræve at deltage i forløbet, og her bruge erfaringer fra andre familier til at understøtte formidlingen i højere grad. En udfordring er dog at det i nogen grad netop er de familier der er præget af en høj grad af stress som tænkes at kunne have gavn af projektet. Så snarere en at rekruttere familier med højere grad af overskud ses det som hensigtsmæssigt at arbejde på at gøre adgangen til og den løbende deltagelse i træningen mere overskuelig. Eksempelvis ved at integrere det i de eksisterende tilbud som de unge er en del af. Således at træningen ikke kommer oven en i forvejen stressende hverdag. Derudover ses der også rum for at optimere dataindsamlingen i sær i forhold til de daglige/ugentlige registreringer, hvor eksempelvis en app eller sms registrering tænkes at lette opgaven for deltagerne. Ligeledes kan der med fordel tænkes på indsamling af mere objektiv data, for at mindske opgaven for deltagerne men også for at få en bredere validitet af målene.