Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Mobiltelefon og bipolar sygdom

Psykiatrisk Center København og Københavns Univers

Om donationen

I Danmark lider cirka 40.000 mennesker af bipolar lidelse (tidl. kaldet maniodepressiv sygdom), der oftest viser sig først i 20’erne. For at en person kan opnå et godt liv med bipolar lidelse, er det afgørende, at sygdommen opdages tidligt, og der ved begyndende depressive eller maniske symptomer hurtigst muligt gribes ind med medicin. Det er imidlertid en svær udfordring for behandleren. Dette projekt vil undersøge, om en kombination af selvrapporterede symptomer via mobiltelefonen og objektiv dataindsamling fra samme telefon kan hjælpe til langt hurtigere erkendelse af en patients tilstand. Et tidligere studie alene af selvrapporterede symptomer via mobiltelefonen har vist gode resultater og stor tilfredshed blandt de deltagende patienter. Samme studie viste imidlertid også, at patienternes mobilitet samt antal og længde af samtaler og sms-beskeder hang nøje sammen med, om de var på vej mod depression eller mani. Resultaterne tyder således på, at der med den rigtige app er et potentiale for, at erkendelsen af begyndende symptomer hos en patient kan øges betydeligt. Målet er at udvikle en app, der om nødvendigt anbefaler brugeren om at kontakte en sygeplejerske, og dernæst, hvis dette ikke sker, giver besked til en sygeplejerske eller psykiater om at tage kontakt.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykiatrisk Center København og Københavns Univers
Støttet beløb
1.680.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektsygeplejersken har taget hyppig kontakt til patienternes behandlingsansvarlige klinikere (læger/psykiatere og andre behandlere) i løbet af projektet og dermed opnået den ønskede forankring i klinikken. Behandlingsansvarlige klinikere har dog i begrænset omfang selv taget kontakt til projektsygeplejersken. Region Hovedstadens Psykiatri bakker op om projektet og om heraf afledte nye pågående projekter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
MONARCA II projektet er lykkedes som planlagt, men er dog blevet noget forsinket grundet langsommere rekruttering end håbet. Vi har foreløbig vist at patienter med bipolar lidelse oplever stor tilfredshed med Monarca II systemet. Patienterne er i stand til og føler stort udbytte af daglig selv-monitoring af stemningsleje, søvn, medicinindtag, alkoholindtag, mv. og der er stor tilfredshed med MONARCA II systemets feedback til sygeplejerske og læger. Vi har endvidere vist at automatisk genererede adfærdsdata, så som analyser af tale og social og fysisk aktivitet afspejler grad af depression og mani og dermed kan anvendes til monitorering af sygdomsaktivitet. Rekrutteringen er gået noget langsommere end planlagt. Vi har med udgangen af 2017 inkluderet 143 patienter i den randomiserede undersøgelse og nye styrkeberegninger viser at det er tilstrækkeligt. Det er endvidere lykkedes at opnå finansiering via EU-midler til forlængelse af post doc Maria Faurholt-Jepsen til at gennemføre de statistiske analyser og skrive videnskabelige artikler (som planlagt) i løbet af 2018. Disse er nu pågående.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores foreløbige erfaringer bekræfter dels vigtigheden af at inkludere såvel selvmonitorerede som automatisk generede data og dels vigtigheden af at inkludere et feedback loop system mellem patient og klinik. MONARCA II systemet er stadig det eneste smartphone-baserede system, som er designet og udviklet til at kunne dette.