Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Monitorering /fysisk aktivitet

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal få børn til at bevæge sig mere. Fysisk aktivitet har stor betydning for folkesundheden, og en fysisk aktiv hverdag kan forebygge en lang række sygdomme. Undersøgelser viser, at der både blandt børn og voksne er et stort forebyggelsespotentiale ved at fremme fysisk aktivitet, men det kræver gode monitoreringsdata for at kunne målrette effektive indsatser. Forskere vil derfor indsamle data blandt danske 11-, 13- og 15-årige skolebørn ved at anvende såkaldte accelerometre. Det er små bevægelsescensorer, som påsættes kroppen, fx på hofte eller lår, og bæres i en periode for at opnå et billede af det reelle dagligdags aktivitetsniveau. Formålet er at få et retvisende billede af danske skolebørns fysiske aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd og på lang sigt at bruge data til at iværksætte indsatser, der kan medvirke til, at flere børn og unge bevæger sig mere. Projektet gennemføres via et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Forskningscentret RICH og Forskningsenheden Active Living, Syddansk Universitet.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
Støttet beløb
490.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets plan for videre forankring er opfyldt, idet projektet er succesfuldt gennemført, således at både de kortsigtede og langsigtede målsætninger kan opnås. Dermed vil effekten af projektet overordnet afspejle sig ved en kvalificering af fremtidige sundhedsfremmende indsatser målrettet fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt børn og unge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den korte målsætning om gennemførelse af en landsrepræsentativ dataindsamling af objektive data for fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt danske 11-, 13- og 15-årige skolebørn er opnået, idet denne er gennemført som planlagt og via en kobling til den nationale spørgeskemaundersøgelse, Skolebørnsundersøgelsen 2018. Data er sammenskrevet i en rapport til Sundhedsstyrelsen (sidste dele er aktuelt under afklaring), som vil udgøre et vigtigt beslutningsgrundlag for Sundhedsstyrelsens vedr. iværksættelse af tiltag til fremme af børn og unges fysiske aktivitet. Sundhedsstyrelsen beslutter tidspunktet for offentliggørelse af rapporten. Dette kendes endnu ikke. En anden målsætning var ligeledes at etablere en udlånsordning af accelerometre til fremtidigt brug for dansk forskning i fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd for derigennem at styrke den nationale forskningsinfrastruktur på dette felt. En sådan udlånsordning er etableret på Statens Institut for Folkesundhed og de første accelerometre er udlånt. Koblingen af indsamlingen af accelerometerdata til Skolebørnsundersøgelsen har muliggjort kobling til spørgeskemadata. Denne mulighed er allerede anvendt i den afsluttende rapport til Sundhedsstyrelsen og vil på sigt sammen med mulig kobling til registerdata, sikre at det finansierede projekt vil bidrage signifikant til den internationale forskning i fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt børns og unge. Arbejdet med at søge finansiering til sådan videre brug af data er igangsat.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
På trods af høj kompleksitet i både praktik og data er den beskrevne dataindsamling og dataoparbejdning gennemført som planlagt og overordnet er der ikke nogle aktiviteter, som vi med fordel kunne have valgt anderledes. Den succesfulde dataindsamling og -oparbejdning beror naturligvis på det faktum, at de anvendte metoder, procedurer og arbejdsgange bygger på mange års erfaring hos de involverede partere.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet