Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Move

Bo og Job Uddannelsen Horsens

Om donationen

Unge med generelle eller specifikke indlærings-, kognitiv- og/eller funktionsmæssige vanskeligheder har generelt nedsat sundhed sammenlignet med resten af befolkningen. Disse problemer kan føre til social isolation og øget risiko for udvikling af livstilssygdomme, misbrug og depression. Selvom disse problemstillinger er velkendte, findes der endnu ikke løsninger, der håndterer problemstillingerne. For at imødekomme gruppen af unge med særlige behov er en række samarbejdspartnere i Horsens gået sammen om et projekt med udgangspunkt i et erhvervs- og botræningstilbud, der skal forbedre sundhedstilstanden hos målgruppen. I projektet vil de unge med indlæringsvanskeligheder bliver forbundet til en frivillig person, der skal motivere dem til at tage del i fysisk aktiviteter. De unge er generelt for velfungerende til handicapidræt, og der er derfor ingen tilbud målrettet dem. Gennem de mange samarbejdspartnere får de unge mulighed for at afprøve forskellige idrætsaktiviteter - både "normale" og målrettet dem. Donationen fra TrygFonden skal gå til gennemførelsen af det 2-årige pilotprojekt.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Bo og Job Uddannelsen Horsens
Støttet beløb
768.200 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tankegangen om at inddrage frivillige som ikke-betalt netværk for de unge er slået igennem på alle tre institutioner og dermed har man valgt at videreføre Projekt MOVE i en ny form med aktiviteter målrettet hver enkelt institution. Dette giver mulighed for at indsnævre målgruppen, samt en øget opmærksomhed på at sikre ejerskab for frivilliginddragelsen blandt medarbejdere. Vestergade Syv: med afsæt i erfaringer gjort undervejs i projektperioden og i høj grad også med tilbagemelding fra interviews foretaget med unge og pædagoger – har Jysk børneforsorg/Fredehjem valgt at forankre projektet med et særligt fokus på sociale fællesskaber. Vestergade Syv er dermed et åbent mødested, hvor sårbare unge kan komme og deltage i brugerstyrede aktiviteter om aftenen. Der vil forsat være et samarbejde med lokale idrætsforeninger om at lave besøg og afprøve forskellige idrætsaktiviteter. Derudover er der etableret frivillige teams på de enkelte institutioner, for at sikre genkendelighed og kontinuitet. Samtidigt har det været et vigtigt afsæt at udviklingen af aktiviteter med frivillige på institutionerne sker i tæt samspil med det pædagogiske personale og de unge selv. Det har været muligt at forlænge ansættelsen af projektkoordinatoren i 2017. Viden om lokale muligheder er nu samlet ét sted, hvor man kan henvende sig og få adgang til den kontakt man har brug for ift. den enkelte unge. Samarbejdet med VIA University Collage Horsens outdoorlinje forsætter, hvor 25-30 frivillige studerende planlægger en eventdag for institutionerne én gang pr. semester. Modellen for Projekt MOVE og den opnåede erfaring har desuden dannet grundlag for et lignende projekt i Silkeborg med støtte fra PUF midlerne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ideen til Projekt MOVE opstod i 2013 på Bo & Jobuddannelse, hvor den daværende forstander så en stor udfordring i de unge beboeres meget usunde livsstil. Forstanden skiftede job inden projektet kom i gang og det blev besluttet at Jysk børneforsorg/Fredehjem skulle overtage projektledelsen samt at de to øvrige institutioner, Ude-Bo og Borgmesterbakken, i Horsens også skulle inddrages i projektet. Derudover skulle projektet også være et tilbud til hjemmeboende børn og unge i Horsens Kommune. Dermed blev målgruppen udvidet til også at omfatte anbragte børn i alderen 12-18 år. Herudfra blev følgende mål for projektet defineret: • At give målgruppen mere viden og lettere adgang til at deltage i sociale fællesskaber, forebygge ensomhedsfølelse og motivere til fysisk aktivitet/sundere livsstil • At give medarbejdere på de tre institutioner viden om lokale muligheder, netværk og redskaber til at arbejde med motivation til sundere livsstil for målgruppen. • At opbygge et frivilligmiljø omkring målgruppen lokalt i Horsens Mål for de unge: • Opleve sig som en del af et socialt fællesskab • Få adgang til foreningsliv og tilbud om fritidsaktiviteter • Sundere livsstil, fysisk og psykisk velvære. Organisatoriske mål: • Opbygge en kultur omkring inddragelse af frivillige som supplement til det socialpædagogiske arbejde • Idékatalog og viden om allerede eksisterende tilbud og foreninger til Horsens, som kan bruges på længere sigt. • Fokus på aktivt fritidsliv og fællesskaber uden for institutionens rammer • Opbygge og udvikle et samarbejde på tværs af institutionerne og med andre relevante tilbud og organisationer i Horsens. Besvarelserne er baseret på disse mål i den reviderede projektbeskrivelse fra juli 2014.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne har enten foregået udendørs, i foreninger efter aftale med de enkelte steder eller i idrætssale/haller i kommune. Så vidt det har været muligt, er de samme haller/sale benyttet flere gange, så genkendeligheden og trygheden i at komme har været størst. På samme måde er det blevet prioriteret højt, at aktiviteterne lå i tæt afstand til de tre institutioner, så transport til aktiviteten ikke ville blive en for stor barriere. Det har været vigtigt at finde frem til et niveau i aktiviteterne, hvor alle har mulighed for at være med uanset fysisk form. Dette har været udfordrende, da målgruppen har været meget sammensat. Følgende aktiviteter blev realiseret: • Zumba • Mountainbike • Spinning • Badminton • Mindfulness • Aktivitetsdage – VIA, Udedag med pæd. studerende, spejderdag, event på Jernlageret og Marselisløbet Aarhus • Cross fit • Gåhold • Ud i det blå • Besøg i foreninger (skak, bordtennis, badminton, skytteforening, klatreklub, rollespilsforening, jiu jitsu) • Løbehold • Madhold – mad på den sjove måde • Styrketræning – Bo og Job De unge har generelt fået gode oplevelser ud af at være med i projektet. Både i forhold til selve aktiviteten (det at være fysisk aktiv/have fokus på sundhed) og i forhold til de sociale fællesskaber. Dog har det gennemgående været en stor udfordring i projektet at få de unge til at deltage. Også selv om det var aktiviteter de selv havde ønsket og været med til at planlægge. Det blev derfor tydeligt at relation og tryghed var helt afgørende faktorer for deltagelse. Det sociale vægtede mere end selve aktivitetens indhold.