Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Nødvendig kapacitetsopbygning

Landsforeningen Børns Voksenvenner

Om donationen

Børns Voksenvenner har siden 1990 arbejdet med at formidle venskaber mellem udsatte børn med behov for ekstra voksenkontakt samt frivillige voksne. Venskaberne har til formål at give de udsatte, ensomme børn samme mulighed som andre for at udvikle og skærpe deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Organisationen har gennem de seneste år oplevet stor vækst i antallet af lokalforeninger. Med det formål at støtte og vejlede lokalforeningerne bedst muligt omfatter dette projekt ansættelse af to organisationskonsulenter frem til udgangen af 2017. Konsulenterne skal bidrage til at forankre og understøtte den lokale indsats og fortsat sikre det høje kvalitative niveau i venskaberne.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Børns Voksenvenner
Støttet beløb
1.639.080 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er blevet udarbejdet div. manualer og start-kit til lokalforeningerne, i fht. det organisatoriske arbejde og markedsføring. I fht. indsatserne for at skaffe flere voksenvenner, er der generelt kommet større fokus på brug af markedsføring gennem brug af sociale medier.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer, at vores projekt er blevet indfriet. Målet var: fra og med organisationskonsulenternes 2. ansættelsesår skal hver af de mindre lokalforeninger gennemsnitligt kunne etablere og følge op på minimum 5 nye venskaber årligt. Centerbyerne skal kunne etablere og følge op på minimum 10 nye venskaber årligt. Ved udgangen af 2017 skal der på landsplan være etableret 90 flere venskaber end i 2014. I 2014 etablerede vi 189 venskaber. I 2015 etablerede vi 242 venskaber – 53 flere venskaber end i 2014. I 2016 etablerede vi 257 venskaber – 68 flere venskaber end i 2014 I 2017 etablerede vi 251 venskaber – 62 flere venskaber end i 2014. Sammenlagt har vi ved udgangen af 2017 etableret 183 flere venskaber end i 2014. Udover det kvantitative måls indfrielse har projektet ligeledes være en succes, hvis man spørger lokalforeningerne. De har udtrykt stor tilfredshed med den understøttende indsats. På landsplan har lokalforeningerne gennemsnitligt etableret 4 nye venskaber årligt, hvor Centerbyerne har etableret 22 venskaber årligt i gennemsnit. Centerbyerne etablerer proportionelt langt flere venskaber end lokalforeningerne, og ikke mindst mere end de 10 nye venskaber pr. år. Hvorimod lokalforeningerne i gennemsnit ikke når målet om 5 nye venskaber årligt. Der er en vis usikkerhed i forhold til ovenstående udregning, da kun 28 (ud af 35) lokalforeninger har indsendt statistik om etablerede venskaber, og der samtidig er oprettet en ekstra Centerby, så der i dag eksisterer 7. En evt. fortsættelse af projektet vil have fokus på i endnu højere grad at understøtte lokalforeningerne i deres arbejde med at etablere venskaber, gennem et tættere samarbejde og mere videndeling mellem centerbyer og lokalforeninger i området.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
På indholdssiden var formålet at styrke indsatsen for stabilisering af medlemsforeningernes kvalitative indsats for voksenvennerne, herunder aflastning af projektlederne i Centerbyerne. Det blev gjort gennem markedsføringskampagner for at skaffe flere voksenvenner, indsatser for at skaffe frivillige til lokalforeningernes organisatoriske arbejde og afslutningsvis for at få det organisatoriske arbejde til at fungere. Skulle man fortsætte arbejdet er det værd at tage den geografiske afstand med i planlægningen. Lokalforeningerne ligger spredt ud over hele landet og selvom organisationskonsulenterne var ansvarlige for hver deres del af landet, har de ikke haft mulighed for at være til stede i alle lokalforeninger. En fortsættelse af projektet skulle fortsat være opsøgende i forhold til lokalforeningerne, men med et mere regions- centraliseret udgangspunkt for understøttelse af netop lokalforeningerne. I forhold til markedsføring var det nødvendigt med indsatser for at udbrede kendskabet til foreningen samt behovet for flere voksenvenner. Hvor der blev gjort en indsats i forhold til at give lokalforeningerne redskaber til at anvende Facebook, havde det formentlig haft større udbytte ved også at have fokuseret på et centralt kommunikationsfokus, der kunne underbygge hele det organisatoriske arbejde.