Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Opgangsfællesskaber

Murergården, almennyttig boligafdeling HAB2

Om donationen

Murergården på Indre Nørrebro er en boligforening bestående af 170 lejemål med alt lige fra små etværelses studieboliger til fireværelses familieboliger. Beboersammensætningen er bred både aldersmæssigt, i etnicitet og socioøkonomisk. Murergården ligger tæt på Blågårds Plads og med det psykiatriske bosted Thorupgården som tæt nabo med fælles gård. Murergården har i seks år arbejdet med et koncept, der består af opgangsrepræsentanter. En opgangsrepræsentant vælges i hver opgang med det overordnede formål at styrke sammenhængen i foreningen. Opgangsrepræsentanterne er bindeled mellem bestyrelse og beboere og skal skabe tryghed og engagement blandt beboerne samt byde nye beboere velkommen. Det er frivilligt og ulønnet at være opgangsrepræsentant og kræver ikke en stor forudgående viden. Projektet er et bidrag til at skabe en kultur, hvor alle tager ansvar for hinanden. Siden projektperiodens start har otte opgangsfællesskaber taget projektet til sig. Denne donation skal gå til at styrke de otte opgangsfællesskaber, således at opgangsrepræsentanterne kan være selvkørende ved projektets afslutning i december 2018. Derudover skal donationen gå til formidling af Murergårdens erfaringer til almennyttige boligafdelinger og boligselskaber samt udarbejdelse af teoretisk materiale, der vil være tilgængeligt på Murergårdens hjemmeside. Endelig ønsker Murergården med donationen at gennemføre kurser og tilbyde sparring i de berørte boligafdelinger.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Murergården, almennyttig boligafdeling HAB2
Støttet beløb
350.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vores vurdering at begreberne: "opgangs repræsentanter" og "opgangs fællesskaber" er blevet kendte og anvendte begreber indenfor den almennyttige sektor, men også undefor. Googler man :"opgangs repræsentanter" henviser de links der dukker op, til Murergården og vores projekt. Det er kun lykkedes at forankre opgangs repræsentanter i én almennyttig bolig afdeling på Nørrebro. Imidlertid er interessen der fortsat. Murergården fortsætter med opgangs repræsentanter, Facebook gruppen med interviews og vejledninger vil fortsat være der. BL og Landsbyggefonden har på Demokrati net og Boligsocial net sites med opgangs repræsentanter. DAB har med 62.000 lejemål, både et sites med opgangs repræsentanter og en kampagne om fællesskaber hvor opgangs repræsentanter indgår. Endelig forventer vi besøgene fra Boligminister og regeringens ghettorepræsentant vil bidrage til forankring i lovgivning og kommende boligaftaler. Sammen med Ældre sagen og Boligkontor Danmark fremsender vi en ansøgning om ældre og fællesskaber i den almene sektor, når social styrelsens sats puljemidler bliver tilgængelige foråret 2020.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring af opgangs repræsentanter i andre boligafdelinger på Nørrebro har ikke opfyldt forventningerne. Kun én bolig afdeling har etableret opgangs repræsentanter. En afdeling, som havde etableret opgangs repræsentanter, har igen afviklet disse. De øvrige syv boligafdelinger i København, vi har haft personlig kontakt til, og hvor afdelings bestyrelse og /ellerden boligsociale helhedsplan har prioriteret at igangsætte opgangs repræsentanter, er ikke lykkedes. Tilsvarende er to initiativer udenfor København Brøndby Strand og Helsingør gået i stå. Tre store boligafdelinger Værebroparken,Sundby Hvorup boligselskab og Vivabolig Ålborg arbejder med konceptet på en måde, der giver forhåbning om at det her lykkes. Men det er aktuelt ikke sket. Springet imellem interesse for ideen, og evnen til at iværksætte opgangs repræsentanter, er større end boligorganisationerne, og vi selv, vurderede. Spredning til landets 8.000 boligafdelinger og 500 boligselskaber, blev ikke nået idet det forventede samearbejde med Boligselskabernes Landsforening, på det punkt ikke kunne realiseres. Spredningen har således fungeret igennem projektets Facebook gruppe, der med 26 opslag har nået 19.000 personer og opnået 433 følgere. Opslagene er primært tekstede interviews med opgangs repræsentanter og fagpersoner. Videre har hjemmesider som Demokrati-net og Boligsocial-net, begge under BL og Landsbyggefonden, omfattende de 8.000 boligafdelinger og 600 boligselskaber, etableret sites om opgangs repræsentanter, ligesom DAB, med 62.000 lejemål, har etableret et site om opgangs repræsentanter. Endelig har Boligministeren og en af regeringens ghettorepræsentanter besøgt Murergården for at høre om konceptet. Samlet er spredning og interesse stor, men vi har undervurderet tærskelværdien for forankring af konceptet i den enkelte bolig afdeling.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med større erfaring i facebook, herunder optagelse og tekstning af video interviews, kunne denne være startet aktivt op 6 måneder før.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start