Søg støtte

Søg

Selvevaluering

På job igen med ondt i nakken

Marselisborgcenteret

Om donationen

Læge og ph.d.-studerende Line Thorndal Moll, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Marselisborgcenteret, har modtaget 987.537 kr. fra TrygFonden. Midlerne går til et projekt, der skal undersøge, om mennesker med kroniske smerter i nakke og skuldre, har gavn af en tværfaglig og tværsektoriel indsats i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Ryg- og nakkesmerter er den næsthyppigste årsag til langtidssygemeldinger i Danmark. Det er ikke kun dyrt for samfundet, men medfører også nedsat livskvalitet, førtidspensionering, risiko for marginalisering og for tidlig død blandt de langtidssyge. I et allerede gennemført lodtrækningsprojekt blandt 170 patienter har Rygcentret i Silkeborg undersøgt effekten af en rehabiliteringsindsats på tværs af faggrupper og forskellige sektorer. Efter udredning, medicintilpasning og instruktion i fysiske øvelser blev patienter i kontrolgruppen henvist til at søge egen læge efter behov, som det normalt er tilfældet i en standardbehandling. Patienterne i interventionsgruppen fik derimod hver tildelt en koordinator, der hjalp dem med at udarbejde en plan for at komme tilbage i job. Koordinatoren fulgte dernæst den enkelte patient og inddrog løbende relevante fagpersoner efter behov, fx en reumatolog, en ergoterapeut eller en psykolog. Dette projekt skal følge op på lodtrækningsforsøget og undersøge langtidseffekten af den tværfaglige og tværsektorielle indsats. Målet er bl.a. at klarlægge, hvorvidt indsatsen virker, hvem den i givet fald virker for, og om de positive erfaringer fastholdes på længere sigt. Projektet sker i et samarbejde mellem Forskningsenhed for Sygemeldte (Regionsrygcenteret), Marselisborgcenteret og Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Marselisborgcenteret
Støttet beløb
987.537 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg har modtaget tilbud om fastansættelse på Rygcenteret i Silkeborg, når jeg færdiggør min speciallægeuddannelse december 2021. Allerede nu fortsætter jeg det forskningsmæssige samarbejde mellem Rygcenteret og DEFACTUM (nyt navn for forskningsinstitutionen Marselisborg Centeret).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet indeholder resultater fra det første randomiserede kliniske studie af arbejdsrettet rehabilitering blandt mennesker med nakke- og skuldersmerter. Da dette studie er det første af sin art i den internationale litteratur, har det bidraget væsentligt til den eksisterende litteratur. Ligeledes indeholder projektet et studie, der som det første af sin art undersøger, hvor mange typer information, der er nødvendige for at udsige prognosen vedr. tilbagevenden til arbejde. Er det nok at kende kønnet eller hvor mange lag af yderligere information skal der lægges oven på: anamnese (patientens oplysninger), kliniske fund og måske oven i købet degenerative MR-fund. Dette studie bidrager væsentligt ind i samtalen mellem patienter, klinikere og beslutningstagere samt aktører fra den kommunale sektor, ligesom det udfylder et felt, der ellers ikke er dækket i litteraturen. Ind til videre er to studier publiceret i internationale peer reviewed tidsskrifter. Det tredje studie re-submittes inden for få måneder (feedback fra internationale bedømmere på ph.d.-afhandlingen har afstedkommet mindre men væsentlige ændringer). Vi tilstræber højst mulig impact factor, dog må det haves in mente at arbejdsrettet rehabilitering er et meget lille forskningsfelt, og af denne grund har de relevante tidsskrifter ikke så høj impact factor som ses for visse andre forskningsområder. Endelig har jeg undervist patienter, studerende i medicin og folkesundhedsvidenskab, og sygeplejersker. Jeg er i dag primært kliniker og oplever stor gavn af den tilvejebragte viden i samtalen med sygemeldte patienter. Ligeledes fortsætter jeg arbejdet inden for forskning i et tværfagligt, tværsektorielt miljø.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til prognosen udvidede vi follow up til 2 år. Vi valgte også en anden statistisk metode end set i den øvrige litteratur netop fordi vi ønskede at udnersøge, hvor mange lag af information, der er nødvendig for at forudsige prognosen. Vi har tilføjet et reproducerbarhedsstudie på MR af nakken, hvor vi - til forskel fra andre studier - har vurderet hele 8 MR-fund (andre studier har vurderet et eller to fund), ligesom vi har sammenlignet 3 forskellige relevante sundhedspersoners fortolkning af MR-fund. Dette studie bidrager dels til litteraturen vedr. MR af nakken, ligesom det giver legitimitet til de anvendte metoder vedr. MR-læsning i prognosestudiet.