Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Passion for livet

DEFACTUM, Region Midtjylland

Om donationen

Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
DEFACTUM, Region Midtjylland
Støttet beløb
400.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er flere årsager til at forankringen af LEV LIVET ikke helt er lykkedes. Den første er, at der har været behov for mere tid, end der har været afsat. Der har manglet tid til at synliggøre projekt, blandt andet skrive artikler omkring projektet, som kan være en af vejene til at motivere andre til at prøve projektet. Der har manglet tid til at etablere netværk med kollegaer, som kan være med til at spotte potentielle deltagere. En anden væsentlig årsag er, at det har været vanskeligt at fastholde de nye værter. Efter et forløb har de fleste ikke haft lyst til at fortsætte, fordi der mangler støtte og sparring, ligesom den lokale koordinator funktion skal styrkes. På den anden side er alle materialer tilgængelige på Lev Livets egne hjemmeside. Her kan alle hente materialer til at påbegynde et Liv Livet forløb. For at imødekomme en fortsat spredning af Lev Livet og forankre det, har Danske Seniorer og DEFACTUM ansøgt Trygfonden om midler til at dette. En ansøgning der desværre netop er afslået, desværre. Ansøgning ID: 129996.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektbeskrivelsen blev følgende overordnede formål for Lev Livet præsenteret: At skabe forudsætninger for et helt liv med et godt helbred, sikkerhed, trivsel og tryghed for ældre, samt gennem særlig metode at arbejde for at påvirke det mål alle har: Bedst muligt liv – hele livet. I forbindelse med dette formål, blev der opstillet følgende otte succeskriterier for en vellykket tilpasning af Lev Livet i dansk kontekst: 1. At mindst 15 ældre deltager i den første livscafé 2. At gennemføre oplæring af ældre som vil lede egne livscaféforløb, alene eller sammen med andre 3. At der etableres mindst fem nye livscafé-forløb af de ældre selv. 4. At der etableres et levedygtigt miljø som kan videreføre Lev Livet. 5. At 80 % af deltagerne angiver, at der er sket en forbedring af deres sociale relationer. 6. At 80 % af deltagerne angiver at have haft et højt udbytte af livscaféen. 7. At 80 % af deltagerne vurderer, at livscaféen har medført en forbedring i forhold til mindst et af temaerne i livscaféen. 8. At mindst 80 % af deltagerne vil anbefale Lev Livet til andre. I 2017 blev der afholdt et pilotforløb, for 15 seniorer fra hhv. Aarhus, Odder og Favrskov Kommu-ne. Efter pilotforløbets afslutning blev der i januar 2018 afholdt et værtskursus med åben invitation, hvor 36 seniorer deltog. Efterfølgende blev der oprettet syv livscaféforløb. De første tre succeskriterier kan derfor siges at være opfyldt. Det fjerde succeskriterie opfyldes desværre ikke, begrundelsen herfor uddybes i besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt det er lykkedes at forankre projektet. De sidste fire succeskriterier (5,6,7 & 8) er blevet vurderet på baggrund af et udleveret evalueringsskema besvaret af deltagerne efter livscaféforløbets afslutning. 75 % af deltagerne angav, at de har oplevet en forbedring af deres sociale relationer, hvorfor det femte succeskriterie ikke kan siges at være opfyldt, men er dog meget tæt på at være opfyldt. 89 % af deltagerne har svaret, at de har haft et højt udbytte af livscaféen, det sjette succeskriterie er derfor opfyldt. Det syvende succeskriterie kan siges at være tilnærmelsesvis opfyldt, da 79 % af deltagerne har vurderet, at livscaféen har medført en forbedring i forhold til mindst et af temaerne i livscaféen. Det ottende kriterie er ligeledes opfyldt, da 89 % af deltagerne har svaret, at de gerne vil anbefale Lev Livet til andre. Evalueringsskemaet viste dermed, at deltagerne generelt havde et højt udbytte af at deltage i Lev Livet-grupperne, og at de vil anbefale det til andre. Deltagerne havde dog efter egen mening ikke ændret deres vaner og havde oplevet begrænset forbedringer på deres helbred, både fysisk og psy-kisk. Overordnet kan succeskriterierne for dette projekt siges at være tilnærmelsesvis opfyldt. Dette skyldes at fem ud af otte succeskriterier er opfyldt, og at kriterier syv og otte kun afviger med maksimalt 5 % for at være opfyldt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der skulle være meget mere fokus på at støtte værter i deres funktion som gruppeledere. Værtsrol-len kræver meget mere sparring og erfaringsudveksling med andre værter og den lokale koordina-tor. Der skal være mere tid til at en lokal koordinator kan understøtte Lev Livet, både i forhold til at rekruttere deltagere, sprede information og følge op på resultaterne. Flere værter har sagt, at det ville være godt, hvis de selv havde deltaget i et forløb, og ikke kun et værtskursus. Man kunne have to kursusdage, så arbejde med egne mål/forandring og prøve meto-den/forbedringscirklen, til man mødes til en afsluttende undervisningsdag. Sådan at værterne var mere bekendt med metoden og havde prøvet det selv. De lokale koordinatorer giver udtryk for, at en opstart af Lev Livet tager 2 til 3 år, og at det kræver mere tid og ressourcer til at værne om opstarten og få etableret en god organisation omkring Lev Livet.