Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Pilotprojektet "Din sundhed"

Vejen Idrætscenter

Om donationen

Donationen går til at give borgere i genoptræningsforløb i Vejen Kommune et individuelt forløb i Vejen Idrætscenter, så idrætscenterets kompetencer og ressourcer inddrages i løsningen af de kommunale rehabiliteringsopgaver. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Vejen Kommunes Sundhedshus. Hvis projektet bliver en succes, er planen at udbrede konceptet på nationalt plan, så idrætsfaciliteter kan blive en mere aktiv medspiller på sundhedsområdet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Vejen Idrætscenter
Støttet beløb
2.300.000 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Udgangspunktet for pilotprojektet har været Vejen Idrætscenter. I kraft af de frivillige sundhedsmotivatorer og de ansatte i Vejen Idrætscenter vil ”Din sundhed” fortsat eksistere og fungere i det omfang, at Vejen Idrætscenter kan vedligeholde og finansiere netværk, uddannelse og de gratis opstartsforløb for målgruppen. Arbejdet med koncepterne og de konkrete forløb har bidraget med viden, som vil indgå i det daglige arbejde og styrke VIC's overordnede mål. Se referencerammen i bilag D.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pilotprojektet er "i meget høj grad" indfriet med udgangspunkt i kerneværdierne fællesskab, idræt og læring. Projektet har formået at indgå 20 partnerskaber (se bilag A). For at opnå kontakt til målgruppen er der uddannet 95 frivillige sundhedsmotivatorer på et akademisk niveau med 5 ETCS point. Der er gennemført mere end 850 samtaler med borgere, hvoraf 479 efterfølgende har deltaget i målrettede forløb og koncepter. Den viden, der er akkumuleret, bør udbredes til resten af Danmark.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ved pilotprojektets start var det målet, at inddrage data om deltagernes vægt og BMI. Det viste sig hurtigt, at det ikke var fremmende for projektets overordnede mål. Målgruppen er sårbar og skal behandles, som sådan. Derfor burde disse måltal aldrig have været med i projektet. Samarbejdet med Sundhedscenteret i Brørup var ikke relevant. Den væsentligste grund er det faktum, at Vejen Idrætscenter arbejder med idræt og bevægelse inden for rammerne af folkesundheden og oplevelsesøkonomien.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet