Søg støtte

Søg

Selvevaluering

PRO i akutmedicin

Amager Hvidovre Universitets Hospital

Om donationen

Denne donation går til at undersøge gennemførligheden af at spørge patienterne i akutmodtagelser om deres bekymringsgrad og dernæst vurdere, hvorvidt denne information kan forbedre beslutningsgrundlaget for den akutte behandling. Ud fra veldokumenterede undersøgelser er det påvist, at patienter har en grundlæggende god vurdering af deres helbred. Spørgsmålet er, om det også gør sig gældende ved akutte situationer. Den centrale udfordring i den indledende akutte kontakt er triagering; dvs. inddeling af patienterne efter sygdommens alvorsgrad, så behandlingen målrettes patientens behov. Via bl.a. kvalitative fokusinterviews med personale og ved systematisk at spørge patienter, der netop er blevet indlagt i en akutmodtagelse, hvor bekymrede de er på en 5-punktsskala i den aktuelle situation, er målet med dette projekt at afprøve om systematisk inddragelse af patienter i triageringen, kan gøre beslutningsgrundlaget mere præcist, så den efterfølgende undersøgelse og akutte behandling bliver så effektiv og målrettet som muligt, og dermed danner grundlag for sammenhængende patientforløb, der både er sikre og af høj kvalitet.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Amager Hvidovre Universitets Hospital
Støttet beløb
461.181 kr., år 2019
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen skal rettes mod hverdagslivet og samskabes som borgerens ejendom, som sundhedsvæsnet (primære/sekundære) bruger som markør for hvor godt det lykkedes at støtte op om borgeren og øge empowerment. vi tror at vi fremadrettet med DOW-markøren kan bidrage til et trygt liv.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det overordnede formål med projektet PRO i akutmedicin var at videreudvikle Degree-of-worry som en promarkør ved akut sygdom samt eksplorere i mulige effektmål som afviger fra de typiske som ex. akut indlæggelse og mortalitet. Vi ser muligheder ved DOW-skalaen, som ikke var åbenlyse da vi initierede projektet. Vi ser nu i højere grad DOW som en markør der skal følge patienter/borgere før, under og efter sygdom, end som en markør, der skal være udslagsgivende i triagesituationen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter har primært bestået af en større dataindsamling i akutmodtagelsen samt et grundigt kvalitetsarbejde omkring Sundhedsplatsformsdata. Hvis vi skulle have gjort noget anderledes i forhold til dataindsamlingen så skulle den have ført direkte over i et interventionsstudie, men vi mistede momentum pga. Covid-19x2 og heraf følgende klinisk arbejde.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart