Søg støtte

Søg

Selvevaluering

PRO til relationel empowerment

Rigshospitalet

Om donationen

Donationen går til delfinansiering af et projekt, der skal færdigudvikle og validere et spørgeskema til måling af patienters oplevelse af såkaldt empowerment i mødet med sundhedsvæsenet. Empowerment handler om, at den enkelte person støttes af de sundhedsprofessionelle i at mobilisere egne ressourcer til at håndtere udfordringerne med sin sygdom i det daglige. På trods af gode intentioner er realiseringen af empowerment i mødet mellem patient og sundhedsprofessionel fortsat en udfordring både i Danmark og i udlandet. Derfor er der internationalt sat gang i udviklingen af et generisk spørgeskema, EMPOWER-UP, der skal måle udviklingen i empowerment set fra patientens perspektiv. Spørgeskemaet skal kunne bruges både som tilbagemelding til den enkelte sundhedsprofessionelle og som et værktøj til at måle patienters oplevelse af empowerment, uanset hvilke udfordringer de har, og om de møder de sundhedsprofessionelle i eget hjem, i kommunalt regi, hos egen læge eller i hospitalsregi. Til skabelse af et empowerment-baseret sundhedsvæsen er der brug for at inddrage patienternes vurdering over tid og sammenligne de interventioner, der har empowerment som mål. Dette projekt skal teste EMPOWER-UP for endeligt at validere skemaet såvel i dansk, engelsk og australsk sammenhæng. Den endelige version af EMPOWER-UP vil efterfølgende være frit tilgængelig for anvendelse både i klinisk praksis og i forskningsprojekter.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Rigshospitalet
Støttet beløb
777.060 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
24-item version af EMPOWER-UP er valid med en tre-faktor andenorden struktur samlet af relationel kapacitet og med tre subskalaer: empowerment-mekanismer (14 items), disempowerment-mekanismer (6 items) og personspecifik evidens (4 items). Sumscore på subskalaniveau kan beregnes, hvilket øger brugbarhed i klinisk praksis. DIF-analyser støtter ensartethed på tværs af subgrupper. Empirisk reliabilitet 0.95, 0.85, og 0.88 med Cronbach’s Alpha på 0.96, 0.90, og 0.90 respektivt for de tre subskalaer

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med vores projekt er fuldt indfriet. EMPOWER-UP er udviklet og valideret som en generisk PRO til at måle oplevet empowerment hos brugere af sundhedsvæsenet i interaktion med sundhedspersoner uafhængig af deres profession, og af, om mødet finder sted i eget hjem, almen praksis, ambulatorie eller hospitalsafdeling. EMPOWER-UP består af 24 spørgsmål krydsoversat til engelsk og valideret i et tværsnitsstudie blandt 526 voksne med diabetes, kræft eller alvorlig psykisk tilstand i DK, GB og AUS

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Oprindeligt ville vi have valideret den danske og engelske EMPOWER-UP særskilt med 360 respondenter på hvert sprog. COVID-19 pandemien forhindrede dette. Til gengæld validerede vi EMPOWER-UP samlet med poolede data fra 526 danske og engelske respondenter. Også grundet COVID 19 må vi undvære nogle ekstra valideringer af EMPOWER-UPs concurrent validitet med kendte skalaer, da OVERCOME-RCT studiet først afsluttes juni 2024. En større besvarelse af skalaen i kommunalt regi udsættes også.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle