Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Programtrofasthed i OPUS

Psykiatrisk Center København

Om donationen

Et vellykket forsøg med opsøgende psykoseteams har betydet, at dette behandlingskoncept - også kaldet OPUS behandling - i dag er udbredt til hele landet. Det er imidlertid uvist, hvorvidt den behandling, der tilbydes rundt omkring, også lever op til kravene for OPUS-behandling, og som der foreligger videnskabelig dokumentation for effekten af. Der er derfor udviklet et programtrofasthedsmål bestående af 18 elementer, som bl.a. handler om selvstændig ledelse, multidisciplinært team, opsøgende behandling inkl. hjemmebesøg og inddragelse af familien. Dette projekt vil undersøge, hvordan implementeringen af OPUS-behandlingen rundt om i landet er foregået ved at kortlægge den faktiske behandling samt inddrage data og oplysninger fra både patienter og behandlere. Målet er på sigt at anvende programtrofasthedsmålet til en årlig monitorering af indsatsen i de forskellige regioner.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykiatrisk Center København
Støttet beløb
619.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har oplevet stor opbakning til skalaen både fra teams og ledelser, og vi har planlagt den årlige opfølgning forud for de årlige nationale OPUS konferencer, men de endelige detaljer om gennemførsel af dette er ikke fastlagt

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Programtrofasthedsmålingen er blevet gennemført i 22 ud af 23 teams, og den har været en ubetinget succes. Vi har resultaterne i hus, og lægger i disse dage sidste hånd på en tilbagemelding til teamene og på en samlet rapport som sendes til regionerne. Vi har målt den samlede programtrofasthed med et score på 18 punkter, og vi har tredelt scoren i "elite level", "acceptable" og "not passed". Der er ca en tredjedel af teamene i hver gruppe. Items vedrørende uddannelse og supervision var gennemgående de items der var sværest at få opfyldt i alle teams. Vi har derfor taget initiativ til en opgradering af både uddannelse og supervision. Items blev opdelt i struktur og funktion, og de items der drejede sig om funktion var stort set opfyldt i alle teams. De strukturelle forhold, som haltede i nogle teams var for højt caseload, mangel på selvstændig ledelse, geografi i et ikke stigmatiserende environment. Programtrofasthedsmålingen kan blive et redskab til forbedring og vi er ved at organisere hvordan den kan gentages

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi var overordnet meget tilfredse med de aktiviteter vi har valgt i programtrofasthedsmålingen. Undervejs droppede vi journallæsningen (et teammedlem gennemgik to patientjournaler for vores assessor), fordi det viste sig, at det ikke havde nogen selvstændig ekstra værdi. Dette valg gør også målingen mere langtidsholdbar, da det kan være vanskeligt at få adgang til journaler. Vi har i den endelige og reviderede version 20 items i stedet for 18, da der var et par items der i virkeligheden dækkede flere spørgsmål,og en opdeling ville gøre skalaen klarere kvalitetssikringsøjemed.