Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt Storesøster/Storebror

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Om donationen

Børns Voksenvenner er en social forening, som etablerer venskaber mellem udsatte børn og ressourcestærke voksne. I 2014 tilføjede organisationen et koncept, der skulle supplere det eksisterende koncept med voksenvenner. Gennem venskab med en ”storesøster” eller en ”storebror” får udsatte unge mellem 11 og 15 år støtte til personlige udfordringer såsom mobning, stress eller bekymringer samt hjælp til at udbygge deres sociale netværk. Med denne donation ønsker Børns Voksenvenner Aalborg og Omegn at styrke og videreføre projektet, hvis formål er at udbygge det sociale netværk for ensomme piger og drenge.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn
Støttet beløb
1.982.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes at kunne implementere projekt Storebror/Storesøster i hele organisationen, da det blev vedtaget på Børns Voksenvenners årsmøde 2019 at projektet udbredes og forankres, således at man nu matcher børn op til 15 år, hvor det førhen kun var 12 år. I Aalborg er det lykkedes at forankre projektet ved hjælp af opsøgende arbejde, PR og ikke mindst stor tilslutning af frivillige og børn. Hertil oplever vi at budskabet om Projekt Storebror/Storesøster spreder sig via frivillige, unge, børn og ikke mindst forældre, som er en del af projektet. Projektet er blevet forankret i en grad hvor det understøttes af en venteliste af både frivillige og børn, som har lyst til at tage del i dette fællesskab.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet vurderes i høj grad at være lykkedes, idet projektet er gennemført stort set efter tidsplanen. Det Projektet har næsten nået sin målsætning for matchning og etablering af venskaber med 69 velfungerende venskaber, hvor målet lød på 70 etablerede venskaber ved projektets afslutning den 28. februar 2019. Der har desværre været 6 afbrudte venskaber, hvor grunden til ophøret enten har været et forkert match eller grundet helbredsmæssige udfordringer. Projektet har ligeså opfyldt sine kvalitative målsætninger om at etablere relationer mellem unge og frivillige som ligner en storesøster/storebror relation og derudover etablere netværk, som går på tværs af de enkelte venskaber i projektet. Projektmedarbejderne angiver, at der gennem projektet er blevet etableret relationer mellem børn/unge og frivillige, som både mødes privat i mindre grupper og sammen med alle andre projektdeltagere til de netværksskabende aktiviteter. Samtidig vurderes det på baggrund af forældres udsagn, projektets frivillige og børnenes udtalelser at en ekstra voksen har stor betydning for børnene/unge og at det ved flere af børnene medvirker til positive adfærdsmønstre og sociale kompetencer. De indsamlede data er positive, hvilket antyder at projektet har været en succes.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med henblik på projektets valg og aktiviteter er ovenstående blevet gennemført. Der er ikke noget, vi tænker at vi ville have gjort anderledes. Tværtimod har vi fået mange gode erfaringer med fra projektets tre år, som vi vil kunne videreudvikle på fremover, men som vi i projektperiodens tid ikke har været klar til.