Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Psykoedukativ forældrekursus

UCN og (Aalborg Universitet)

Om donationen

Studier viser, at stress blandt småbørnsfamilier er et stort og stigende problem. En årsag hertil kan blandt andet være, at småbørnsforældre er den demografiske gruppe, der er mest tidspresset. Kommunale tilbud om kurser til forældre, der har det svært, bruges stigende, på trods af at der ikke findes videnskabelig evidens for deres virkning. Dette projekt omhandler en undersøgelse af effekten af det psykoedukative forældrekursus (Circle of Security), der tilbydes i regi af sundhedsplejen, i behandlingen af tilknytningsproblemer hos ressourcestærke familier. Kurset har særligt fokus på mødre til børn i alderen 0-5 år, hvorigennem de lærer at fortolke barnets signaler og adfærd og reagere på en passende måde. Kurset består af otte mødegange á to timer. Resultaterne af undersøgelsen vil blive indarbejdet i kommunernes fremtidige intervention i afholdesen af forældrekurser.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
UCN og (Aalborg Universitet)
Støttet beløb
347.498 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er igen svært at sætte et tal på. Projektet er endnu ikke forankret ret mange steder endnu, idet det er en phd. afhandling, der først lige er blevet afleveret. Mange sundhedsplejersker har givet udtryk for stor interesse i resultaterne og efter det afholdte forsvar forventer jeg at medvirke med at implementere COS-P i sundhedsplejersken arbejde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg mener målet i høj grad blev opfyldt, dog blev forskningsspørgsmål og formål justeret under designet af det egentlige projekt. Jeg skrev i studieprotokollen at formålet var: At afprøve et psykoedukativt forældrekursus - Circle of Security-Parenting på tilsyneladende ressourcestærke mødre i Danmark i et mixed metode design. Dette lever den færdig afhandling til fulde op til. Der er i studiet undersøgt effekten af kurset dels via et Randomiseret kontrolleret studie. Herforuden blev der udarbejdet en kvalitativ tematisk analyse ud fra interviewmateriale. Den tematiske analyse havde til formål at forklare nogle af de resultater der fremkom i RCT'et, som fx. hvad er forbedringen i mødrenes mentalisering udtryk for? Hvilke mentaliseringsproblemer kan den undersøgte målgruppe tænkes at have? og hvordan blev deres mentaliseriing ændret efter deltagelse i COS-P?

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter udførelsen af undersøgelsen tænker jeg at effekten af studiet kunne have været målt med andre psykometriske tests en de der blev valgt til sekundære måleredskaber. Der kan nemlig stilles spørgsmålstegn ved om de valgte spørgeskemaer kunne indfange de problemstillinger der var kendetegnet for de veluddannede middelklasse mødre. Dette anbefales at undersøge i fremtidige lignende undersøgelser.