Søg støtte

Søg

Selvevaluering

PUST-grupper for børn med ADHD

ADHD-foreningen

Om donationen

ADHD-foreningen modtager mange henvendelser fra forældre, der er fortvivlede over deres barns mistrivsel i skolen. TrygFonden søger nu et projekt, der har til formål at styrke børns selvværd, selvforståelse og sociale kompetencer, så de bedre kan deltage i positive fællesskaber. Fremgangsmåden er et børnegruppeprojekt, hvor børn med ADHD får mulighed for at mødes i en gruppe i skolen og heri arbejde med følelserne af at føle sig forkert, ensom og anderledes – kendte problemstillinger blandt netop denne målgruppe, der kan føre til social isolation. Konkret vil der blive oprettet 10 grupper á 6-8 børn – både piger og drenge – fra 4.-6- klassetrin. Grupperne mødes én gang ugentlig i halvanden time i en periode på 12 uger, hvor de arbejder med temaer som ADHD, styrker og vanskeligheder, selvkontrol, konflikthåndtering, rutiner, venskaber etc. Grupperne faciliteres af medarbejdere – gruppeledere – der af ADHD-foreningen er blevet uddannet i brugen af PUST-manualen. PUST står for Personlig Udvikling & Social Træning, og manualen er udviklet af ADHD-foreningen med satspuljemidler i 2014-2018 og afprøvet med over 100 børn.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
ADHD-foreningen
Støttet beløb
389.475 kr., år 2021
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
87% af forløbslederne er motiveret for at afholde endnu et PUST forløb. og de er alle klar til at være sparringspartner for kollegaer, der skal prøve at være pustledere. En stor del af forløbslederne nævner, at de anvender deres nye viden og forståelse om ADHD i deres daglige opgaver som lærere eller pædagoger. ADHD-foreningen vil fremadrettet tilbyde skoler at få uddannet deres medarbejdere til at være PUST-forløbsledere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har desværre oplevet et meget lille datagrundlag på vores før og eftermålinger. Men når vi understøtter svarene fra såvel forløbsledernes svar og forældrenes svar så danner der sig et billede af, at deltagelsen i PUST-grupperne har styrket børnene. Vi har dog svært ved at nå frem til om 89% af deltagerne har flyttet sig positivt, da vi mangler besvarelser.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
PUST forløbet fik stor ros at forløbslederne i forhold til materiale, indhold og formidlingen af det. Vi har lavet en intern evaluering, hvor vi har belyst processen i projektet og de enkelte aktiviteter. Her er områder, hvor vi er blevet opmærksomme på barriere, og hvor vi fremadrettet, vil tage læring med os til kommende PUST-forløb.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet