Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Rekruttering af AC-meritlærere til socialt udsatte skoler – Den almennyttige forening Teach First Danmark

Teach First Danmark

Om donationen

Ved at rekruttere og efteruddanne nyuddannede akademikere som meritlærere i folkeskolen har dette projekt til formål at styrke undervisningen af socialt udsatte børn og i sidste ende øge deres chancer for at få en kompetencegivende uddannelse. Tidligere har TrygFonden også støttet etableringen af en mentorordning i forbindelse med rekruttering og opkvalificering af de nyuddannede akademikere. Både mentorordning og uddannelsesprogrammet for de nyuddannede akademikere skal i sidste ende sikre, at udsatte børn får de samme muligheder som andre for at udvikle og skærpe deres kompetencer.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Teach First Danmark
Støttet beløb
3.030.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ift. de elementer vi lagde op til i vores ansøgning: 1) Økonomisk forankring Denne del er lykkedes i høj grad i den forstand, at Teach First Danmark passer inden for alle eksisterende rammer og, at professionshøjskolen modtager taxametertilskud for Teach First Danmarks lærere. Ligeledes ansættes vores lærere på lige fod med andre lærere, og det er lykkedes at få deltagerbetalingen til meritlæreruddannelsen af henholdsvis skoler og kommuner, hvilket også er anderledes ift. at uddannelsen normalt er egenbetalt. Resten af Teach First Danmarks udgifter er dog ikke blevet forankret økonomisk i uddannelsessystemet, og selv om vi gennem flere år har haft gode dialoger og møder med forskellige undervisningsministre og ordførere, så kommer vores økonomi fra fondsbevillinger. Vi arbejder fortsat på en økonomisk forankring via stat, skoler og kommuner. 2) Et vedvarende løft af elevernes resultater Teach First Danmark som rekrutteringsmulighed for skoler i udsatte områder er klart blevet forankret i den forstand, at flere og flere skoler gerne vil have mulighed for at rekruttere vores lærere, og vi oplever også interesse fra flere dele af landet. På baggrund af resultaterne i pilotfasen, er det blandt andet lykkedes os at udvide til Kalundborg, så 15 af vores 50

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det overordnede formål om, at lancere programmets pilotfase er i høj grad lykkedes på mange af de væsentligste parametre, og pilotfasen har dels været vellykket og dels så lovende, at vi med afsæt i pilotfasen har fortsat arbejdet med at udvikle Teach First Danmark programmet og har ambitioner om fortsat vækst og udvidelse. De væsentlige hypoteser, der er blevet efterprøvet som en del af pilotfasen kan opsummeres på flere områder: - Vi udviklede i samarbejde med Metropol en Teach First Danmark meritlæreruddannelse, der gør det muligt, at arbejde på fuld tid sideløbende med der gennemføres en meritlæreruddannelse - Vi modtog til pilotfasen 330 ansøgninger til 30 pladser på programmet og oplevede stor kvalitet i programmet - Vi gennemførte et vellykket 6-ugers sommerakademi i 2015 med eksterne samarbejdspartnere og positive evalueringer - Alle 30 Teach First Danmark graduates vi optog blev ansat på folkeskoler og, der var større efterspørgsel end vi kunne imødekomme - Vi har pr. august 2017 modtaget tilsagn om i alt 30 millioner fra flere store fonde, som Novo Nordisk Fonden, Egmont Fonden og Industriens Fond, og det skyldes i høj grad den successfulde pilotfase - Vi har oplevet meget lavt frafald - af de 30 der startede på programmet er ingen faldet fra - Vi har oplevet stor interesse i at arbejde for Teach First Danmarks sekretariat og modtog eksempelvis mere end 100 ansøgere til 2 stillinger som lærerfaglige mentorer - Vi har positive indikationer af, at eleverne er glade for deres lærere via Teach First Danmark og vi ved, at skolelederne er glade. Alle skoleledere der ansatte Teach First Danmark lærere fra vores pilotfase, ville anbefale andre skoleledere også at ansætte Teach First Danmark lærere, og mere end 50% af vores årgang 2016 blev ansat på skoler, der også ansatte i 2015. - Vi gør i høj grad brug af forskningsbaserede metoder i forbindelse med vores mentorordning samt alle andre områder, hvor det kan have effekt I forhold til de succeskriterier vi opstillede i vores ansøgning er vi nået i mål med kriteriet om at nå ud til 1700 elever, og tilfredsheden hos skoleledere er som vi havde håbet. De mere kvantitative resultater og følgeforskningen derimod, har vi ikke nået som en del af pilotfasen, blandt andet fordi vi undervejs er blevet klogere ift. hvad der kræves ift. den kvantitative evaluering og følgeforskning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til de valgte aktiviteter, er det vores vurdering, at de var afgørende for, at pilotfasen overordnet set blev en succes, og kombinationen af en meget omhyggelig udvælgelse af kandidater til vores graduate program, en særligt udviklet meritlæreruddannelse, sommerakademiet samt vores program med en forskningsbaseret lærerfaglig mentorordning udgør fortsat grundstenene i vores graduate program. I forhold til de succeskriterier vi forventede er der dog meget vi dels kunne have gjort anderledes, og her følger en række separate refleksioner over hvad vi kunne have gjort anderledes ift. hvad vi forventende i vores ansøgning: 1) Være mere tålmodige ift. evaluering - set i bakspejlet er nogle af vores ambitioner om den kvantitative evaluering for ambitiøse ift. hvilken volumen det ville kræve. I stedet har vi fokuseret mere på, indikationer på effekt og succes i form af blandt andet spørgeskemaundersøgelser til skoleledere, der har graduates ansat. Derudover anvender vi "Tripod Students Survey" som er en forskningsbaseret spørgeskemaundersøgelse som ved hjælp af elevernes svar indikerer hvor effektiv læreren er. 2) En bedre forståelse for professionshøjskoler og meritlæreruddannelsen. I forbindelse med vores partnerskab med Metropol og samarbejde om en særlig tilrettelæggelse af meritlæreruddannelsen, kunne vi have været bedre til at opstille konkrete succeskriterier for ikke blot udviklingen af uddannelsen, men også hvordan uddannelsen ville forløbe og hvilke ressourcer der kunne afsættes. Teach First Danmark er en lille brik set fra en professionshøjskoles perspektiv, og vi kunne have været bedre til at tage højde for det i vores kommunikation til potentielle ansøgere.Vi undervurderede også den kapacitet det ville kræve fra vores side at koordinere med en professionshøjskole. 3) Organisering af mentorordningen. Vi antog, at man både kunne være lærerfaglig mentor for 15 graduates og også fungere som chef for mentorordningen og ansvarlig for vores program. Vi erfarede, at det ikke var en realistisk eller tilstrækkelig måde at organisere det på, og har siden hen haft stor succes med at have en programchef, der dels koordiner, udvikler og kvalitetssikrer mentorordningen og ligeledes er ansvarlig for vores samarbejde med professionshøjskoler 4) Mere realistisk estimat ift. implementering af CLASS og My Teaching Partner. Set i bakspejlet synes jeg vi gjorde det rigtige ved at have de ambitioner vi skitserede i ansøgningen, men det har vist sig ikke at være realistisk at gennemføre dem så hurtigt som vi lagde op til. Eksempelvis var der meget at sætte sig ind i ifm. CLASS, og det hjalp især at sende vores lærerfaglige mentorer på kursus til USA for at blive certiciferede CLASS-observatører og det har ført til, at vi generelt er ved at opkvalificere mentorkorpset. Ift. videoobservation af undervisning, så undervurderede vi alle de juridiske aspekter, der har gjort det vanskeligt, særligt ift. opbevaring af filer med undervisning på. Denne udfordring har vi dels sparret med Frank Ebsen fra Metropol om, og dels med Microsoft Danmark og deres chefjurist, og vi er til efteråret klar til at implementere det. Alt i alt, gør vi således mange af det vi lagde op til, men det har taget længere tid for os end vi lagde op til.