Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Resocialisering af indsatte

Exit - fra indsat til værdsat

Om donationen

Erfaring viser, at tidligere kriminelle er i større risiko for at vende tilbage til kriminalitet, når de kommer ud af fængslet. Exit blev oprettet i 2008 som en indsats for at hjælp tidligere indsatte tættere på arbejdsmarkedet gennem uddannelse, praktik eller arbejde. Med udgangspunkt i den enkelte borgers situation bliver der tilrettelagt en helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe de tidligere indsatte væk fra kriminalitet og videre i livet. Arbejdet starter allerede mens borgeren er indsat i et fængsel, og Exit fungerer som et bindeled mellem de forskellige aktører under løsladelse. Resultatet af Exits foreløbige arbejde gennem de seneste fem år er. at under 10 % af personer, der har været igennem et Exit-forløb, falder tilbage i kriminalitet. TrygFonden har tidligere støttet oprettelsen af Exit som organisation og udviklingen af tilbuddet i København. Denne donation skal gå til at Exit bliver en bæredygtig organisation med fortsættelse af kerneopgaverne. Det er målet, at Exit skal være finansielt bæredygtigt ved udgangen af 2016.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Exit - fra indsat til værdsat
Støttet beløb
4.000.000 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
er ikke relevant i forhold til ændringerne i projektet

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den oprindelige ansøgning som var på knap 10 mio. kunne ikke imødekommes, men gennem dialog og stor velvilje fra TrygFonden blev der bevilget 4 mio., hvor formålet blev ændret. I bevillingsbrevet af den 7. maj 2013 står der: ”Bevillingen er givet under forudsætning af, at projektet fokuseres på kerneydelserne herunder på at sikre en grundfinansiering. Bevillingen skal således anvendes til at forankre Exit og sikre en bæredygtig økonomisk udvikling. Bevillingen går således ikke til at udbygge organisationens virkefelt yderligere. Der skal fremsendes en ny projektbeskrivelse samt budget til TrygFonden til godkendelse.” Efterfølgende redegjorde formand Niels Nymann Eriksen for ændringerne i vores projekt, som havde to hovedretninger 1) fokusering på kerneydelserne, 2) sikre en stabil finansiering. Det betød bl.a. at der i 2013 blev reduceret i aktiviteterne og at I på baggrund af Niels redegørelse og det nye budget bevilligede de 4 mio. Så ud fra disse mål er succeskriteriet nået. • Vi har benhårdt lykkedes i at fokusere på kerneydelserne – nye aktiviteter har skullet opfylde to betingelser a) at det var en kerneydelse b) at den var finansieret • Vi har kæmpet hårdt for at sikre en stabil finansiering – vi har nu via Oak Foundation Danmark (2016 & 2017)og satspulje fra 2017 driftsfinansieringen på plads til og med 2020. Forstået således at satspuljen dækker ca. halvdelen af vores budget og resten skal dækkes med projektfinansiering, salg af ydelser og andre indtægter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se vedlagte statusbreve fra jan. 2015 og nov. 2015