Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Rygeforebyggelse blandt unge

Vidensråd for Forebyggelse

Om donationen

Andelen af unge, der ryger dagligt eller lejlighedsvist, er faldet over tid. Men der er stadig alt for mange børn og unge, der ryger i dag. Bl.a. viser tal fra Den Nationale Sundhedsprofil for unge fra 2011, at 25,8 pct. af de 16-20-årige i Danmark ryger. Det svarer til cirka 89.000 unge. Med denne donation vil Vidensrådet for Forebyggelse indsamle og sammenfatte den nyeste internationale forskningsviden om, hvilke interventioner der forebygger rydning blandt børn og unge. Denne viden skal gøres tilgængelig for beslutningstagere og sundhedsprofessionelle, og målet er at kunne pege på de ti mest effektive indsatser.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Vidensråd for Forebyggelse
Støttet beløb
950.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der arbejdes fortsat og kontinuerligt med implementering og forankring af viden fra projektet. Den trykte rapport er sendt til mere end 200 interessenter på området herunder til relevante styrelser, ministerier, uddannelsesinstitutioner og foreninger med fokus på børn og unge. Ligeledes blev den trykte rapport sendt til samtlige kommuners sundhedschefer sammen med en kort beskrivelse af rapportens hovedfund og anvisning til, hvordan man på Vidensrådets hjemmeside kan finde mere information om temaet. Rapporten er blevet downloadet ca. 500 gange og har dannet baggrund for oplæg i hele landet ligesom den på konferencedagen i april 2018 er uddelt til mere end 100 aktører. I månederne og årene efter offentliggørelsen af en temarapport arbejdes der målrettet på at udbrede og implementere den viden, der er blevet samlet. Det sker selvfølgelig i kraft af de aktiviteter, der igangsættes fra Vidensrådets side, men vi oplever også, at rapporterne får et selvstændigt liv uden for Vidensrådets regi. Det sker fx, når rådsmedlemmer og arbejdsgruppernes medlemmer holder oplæg rundt om i landet, medvirker i medieindslag eller leverer undervisning på landets universiteter og professionshøjskoler. På den måde får Vidensrådets rapporter en lang levetid og en bred anvendelse både på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Det gælder også denne temarapport om forebyggelse af rygning, som har dannet udgangspunkt for en række oplæg landet over både blandt politikere, kommunale medarbejdere og på skoler.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gennem en målrettet gennemgang af den videnskabelige litteratur har eksperterne i arbejdsgruppen afdækket de indsatser, der mest effektivt forebygger rygning blandt børn og unge. Erfaringer fra andre lande viser, at andelen af børn og unge, der ryger, kan nedbringes betydeligt, hvis nationale og lokale beslutningstagere har vilje og mod til at tage en bred vifte af midler i brug. Fundamentet for dette er viden om, hvad der virker. Temarapporten har som ønsket skabt et solidt evidensbaseret grundlag, som i høj grad er anvendeligt som beslutningsgrundlag og for politisk prioritering på området fremadrettet. Rapporten er allerede blevet brugt i flere høringssvar i Folketinget, ligesom den er refereret i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for tobak. Derudover er flere af de initiativer, som rapporten anbefaler, blevet igangsat hen over sommeren 2018. Eksempelvis har flere af de store supermarkedskæder gemt cigaretterne væk, så de ikke længere er synlige ved kassen, og flere kommuner har indført røgfri skoletid. Ved lanceringen d. 25. april 2018 fik rapporten bred pressedækning og nåede langt ud blandt både politikere og fagprofessionelle på området. Desuden er der efter rapportens lancering produceret flere debatindlæg og kronikker, som har bidraget til at skabe fornyet debat om behovet for forebyggelse i relation til børn og unges rygning. Endelig er der over den sidste tid sket en udvikling, således at mange af de politiske partier i dag er klar til et ordentligt prishop på cigaretterne. Fx udtaler gruppeformand og sundhedsordfører Mette Abildgaard d. 3. oktober 2018, at står det til De Konservative, skal rygere fremover af med 60 kroner for en pakke cigaretter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er første gang, at der på dansk jord er lavet en så grundig gennemgang af hvilke forebyggende tiltag, der er effektive i forhold til at forebygge rygning blandt børn og unge. Vi vurderer, at de valgte aktiviteter har været gode og anvendelige i forhold til at opnå formålet med projektet (se afsnittet om måling af effekten af aktiviteterne i projektet).