Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sansestol til borgere med uro

Århus Kommune

Om donationen

Vikærgården er et akut- og rehabiliteringstilbud med korttidspladser, og borgerne, som kommer på stedet, har typisk været gennem en hospitalsindlæggelse med mange skift, hvilket kan gøre dem forvirrede. Centret har testet forskellige sansestole med en positiv effekt på de ældre borgeres trivsel og livskvalitet. En sansestol kan dæmpe uro, angst og udadreagerende adfærd og gør samtidig en stor forskel for personalets arbejde med at skabe de bedste rammer for hverdagen. Donationen går til indkøb af tre sansestole med tyngdedyner og U-puder, der kan være med til at forbedre de ældres velbefindende.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Århus Kommune
Støttet beløb
263.250 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den velfærdsteknologiske medarbejder har jævnligt spurgt ind til brugen af stolen og oplært nyt personale i brugen af stolen. Der har været udskiftning i fysioterapeut gruppen, så det er aldrig kommet på plads, hvilke terapeuter, der har ansvaret for dette. Dette skal der arbejdes videre med. Lederne har bidraget med information og viden om stolene.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
For de borgere, der har anvendt stolen, har det kunne forebygge udadreagerende adfærd. Det har øget borgerens trivsel, når brugte stolen og i umiddelbar forlængelse deraf. Det har forebygget uro og givet øget velvære. De fleste af de borgere, der har anvendt stolene, har været borgere under udredning for demens, eller som har været i delir. Brugen af stolene har virket beroligende og tryghedsskabende på dem. De har i få tilfælde været i brug hos borgere med ADHD og angst, med nogen effekt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været udskiftning i kontaktperson fra firmaet og vi har endnu ikke fået undervisning i stolen, også pga. sommerferie. Der planlægges undervisning i efteråret 2023. Der skal fortsat skabes fokus på brugen af stolene og der skal arbejdes målrettet med at få stolene i brug ved de borgere, der kan få glæde af dem. Der arbejdes med intern undervisning og sidemandsoplæring.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår