Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Selvskade hos børn og unge

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser & selvskade

Om donationen

Donationen fra TrygFonden går til at gennemføre et stort projekt, der gennem en helhedsorienteret indsats har til formål at reducere det voksende antal børn og unge, som skader sig selv. Indsatsen omfatter både oplysning, forebyggelse og tidlig opsporing af selvskade. Dertil kommer udvikling og afprøvning af forskellige behandlingsformer og rehabiliteringstilbud samt støtte og rådgivning til de berørte, deres pårørende og fagpersoner. Endelig er det et vigtigt mål at skabe basis for videndeling og opkvalificere kommunernes indsats på området. Et af de centrale elementer i indsatsen er en oplysningskampagne, som skal være med til at skabe opmærksomhed og viden om problematikken og motivere unge til i højere grad at være åbne omkring emnet og sikre, at de, som har brug for hjælp, let kan finde frem til professionel rådgivning. TrygFonden har støttet projektet med 3.218.320 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser & selvskade
Støttet beløb
3.218.320 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
LMS er lykkedes med at forankre aktiviteterne i projektet. Selvskade ABC og LMS’ Webforum er en fast del af LMS’ tilbud, der bliver reklameret for og anvendt af fagpersoner og brugere. Rådgiverne trækker på deres uddannelse i selvskade på daglig basis i rådgivningssamtalerne, og der har været stor tilslutning, når der er holdt oplæg om selvskade i rådgivningen. Viden om selvskade er som nævnt blevet formidlet ud gennem en række forskellige kanaler. Og generelt får LMS mange henvendelser vedr. selvskade fra både brugere, pårørende, fagpersoner, journalister, forskere mv.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vidensopbygning ViOSS har gennemført en systematisk litteraturgennemgang af den eksisterende forskning inden for selvskadeområdet med særligt fokus på: Definitioner af selvskade i et historisk perspektiv, risikofaktorer, social smitte, selvskade i medierne, behandling og rehabilitering. Derudover har ViOSS i en repræsentativ undersøgelse undersøgt forekomsten af selvskade samt kendskab til selvskade i den danske befolkning. Undersøgelsen er blevet fremhævet i flere medier. Ligeledes har ViOSS gennemført en undersøgelse af vejen ind og ud af selvskade. Undersøgelsen bygger på dybdegående kvalitative interview med personer over 18 år, der tidligere har skadet sig selv og retrospektivt fortæller om, hvorfor de startede med at skade sig selv, hvorfor de blev ved, men også hvorfor og hvordan de stoppede igen. Resultaterne fra undersøgelsen er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Psyke & Logos samt på et Gå-Hjem-Møde afholdt sammen med Børnerådet. Sidst har ViOSS undersøgt kommunernes behov for opkvalificering i forhold til selvskade gennem en interviewundersøgelse blandt 45 kommunalt ansatte. Oplysningskampagne ViOSS har udarbejdet et notat, der gennemgår eksisterende erfaringer med udarbejdelse og gennemførelse af oplysningskampagner om uhensigtsmæssig adfærd. Herunder hvilke faldgrubber der er i den forbindelse. På baggrund af notatet blev det vurderet, at den største indflydelse vil blive opnået, hvis oplysningen henvendte sig fagpersoner, der beskæftiger sig med målgruppen. Derfor er der i projektet efter dialog med TrygFonden blevet udviklet e-læringsmaterialet Selvskade ABC målrettet fagprofessionelle særligt lærere, da de i en unik position til at opspore selvskade tidligt (se www.selvskadeabc.dk). Oprustning af LMS’ støttetilbud I projektet har LMS afprøvet app’en MinPlan, som oprindeligt er udviklet til personer, der er selvmordstruede, blandt personer med selvskade. De personer, som prøvede app’en havde mindre selvskade og øget trivsel efter brug af app’en. Supplerende er der gennemført fokusgruppe og enkelt interview, hvor deltagerne er blevet spurgt ind til deres ønsker for forbedringer og tilpasning af app’en. App’en er nu ved at blive tilpasset, så den i højere grad retter sig mod selvskademålgruppen. LMS har ligeledes udviklet et Webforum, hvor berørte og pårørende kan udveksle erfaringer, stille spørgsmål og giver hinanden gode råd. Forummet er et trygt og fortroligt rum, hvor de kan møde andre i samme situation, få hjælp til at håndtere forskellige udfordringer, og sætte ord på det, der er svært. Brugerne af forummet er anonyme, og det er gratis at oprette en profil. Derudover har LMS opkvalificeret sine rådgivningstilbud med fokus på selvskade. Der er mere fokus på selvskade i undervisningen af de frivillige rådgivere. Der er blevet afholdt oplæg om selvskade. Der er blevet oprettet SMS-rådgivning, hvor det særligt er unge med selvskade, der henvender sig mv. Der blev ikke bevilget midler til at: - udvikle og gennemføre oplysningskampagne til børn og unge - udvikle og afprøve behandlende og rehabiliterende indsatser målrettet børn og unge - udarbejde en evalueringsrapport inkl. anbefalinger hvorfor succeskriterierne herfor ikke er opfyldt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tanken var oprindeligt, at der skulle gennemføres en oplysningskampagne til pårørende og fagprofessionelle. På baggrund af den indsamlede viden samt dialog med TrygFonden blev det i stedet vurderet, at det ville være mere fordelagtigt med et online læringsmateriale til fagprofessionelle.