Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Socialt udsattes retssikkerhed

Justitia

Om donationen

Socialt udsatte og især udsatte børn og unge udgør nogle af samfundets svageste borgere. Disse borgere er i højere grad end andre borgere afhængige af støtte og hjælp fra offentlige myndigheder og samfundets øvrige institutioner. I en retsstat som den danske er det afgørende, at samfundets svageste kan blive en del af fællesskabet og tage vare på deres egen og deres børns trivsel. Men over de seneste år har den samfundsmæssige og retspolitiske udvikling resulteret i, at retssikkerheden på det sociale område på adskillige parametre er blevet forringet. Denne donation går til et projekt, hvor målet er at afdække og stille fokus på de retssikkerhedsmæssige problemstillinger for udsatte grupper og for især børn og unge. Gennem løbende udgivelse af undersøgelser om projektets delresultater skal der sættes fokus på problemstillingen i offentligheden, blandt beslutningstagere, politikere og fagfolk. Derudover skal der afholdes en opstartskonference og en afsluttende konference samt fire til fem tematiserede konferencer fordelt over landet med fokus på projekts delresultater. Justitia er Danmarks eneste uafhængige juridiske tænketank, som alene har fokus på at styre grundlæggende retsstatsprincipper og frihedsrettigheder uden at skelne til andre former for interesser.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Justitia
Støttet beløb
3.000.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Justitias følgegruppe har fulgt projektet fra start til slut, og de faste møder har været en stor gevinst for projektets faglige output. Derudover har Justitia løbende samarbejdet tæt med en lang række øvrige aktører, hvilket også har betydet, at projektleder Birgitte Arent Eiriksson er blevet inviteret med i en lang række udvalg, følgegrupper, advisory boards osv. på baggrund af den faglige indsigt, hun har fået med projektet. Dette vil blive anvendt i det fortsatte arbejde med at forankre projektets resultater og det fortsatte arbejde med at skabe nye lovgivningsmæssige og strukturelle forbedringer. Herudover har Justitia afholdt flere konferencer med debat, som både har involveret politikere, fagpersoner og de udsatte selv. Flere af forbedringerne er også forankret i bl.a. politiske aftaler, lovgivning eller ændringer af praksis hos staten eller kommunerne. Se yderligere i vedlagte bilag.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Justitia har særligt gennem en række analyser sat fokus på retssikkerhedsmæssige udfordringer for socialt udsatte borgere, herunder udsatte børn og unge. Samtlige analyser har fået stor politisk og mediemæssig bevågenhed, ligesom analyseresultaterne har skabt en række konkrete forbedringer af de systemer og love, som møder de socialt udsatte borgere. Herudover har Justitia varetaget de socialt udsattes retssikkerhed og interesser ved rådgivning af folketingets partier under politiske forhandlinger, gennem høringssvar til nye lovforslag, udarbejdelse af forslag til folketingsspørgsmål og beslutningsforslag samt aktiv deltagelse i den offentlige debat. Også disse ting har ført til en række konkrete forbedringer af de socialt udsattes retsstilling.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overordnet set har projektet haft meget relevante fokusområder i forhold til målgruppen. I forhold til de analyser, der oprindeligt var lagt op til, kunne vi med fordel have valgt at fokusere på lidt færre områder i projektet, da det tidsmæssige omfang betød, at vi ikke kunne gå i dybden samtlige områder.