Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Street Walking

Helsingør Rusmiddelcenter, Helsingung

Om donationen

Undersøgelser viser, at ca. ti procent af unge med muslimsk baggrund har problemer med rusmidler. I Helsingør Kommune svarer det til ca. 80-90 unge. Helsingung er kommunens tilbud til alle unge under 25 år, der enten selv har problemer med rusmidler, eller hvor forældrene har et misbrug. Helsingung har igennem flere år forsøgt at komme i kontakt med gruppen af unge muslimer med problemer med eksempelvis hash, men det har vist sig at være meget svært. Med dette projekt vil Helsingung etablere et korps af frivillige, der skal ud på klubber, skoler, kulturhuse og til åbne arrangementer, hvor de skal fortælle om Helsingung og kommunens tilbud. De skal også besøge de muslimske familier i hjemmet for på den måde at udbrede kendskabet til de forskellige tilbud og samtidig skabe tillid og tryghed hos målgruppen og deres forældre.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Helsingør Rusmiddelcenter, Helsingung
Støttet beløb
150.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter projektets udløbsdato d. 30-07-2017 har vi i Helsingung og Center For Særlig Social Indsats, på opfordring fra vores centerledelse, ansøgt om en kommunal bevilling til en fast halvtidsstilling. Det vil gøre, at der er mulighed for ansættelse af medarbejder, der skal varetage denne forankring af projektet i Helsingør Kommune i samarbejde med Helsingung og frivillige. Det er resultaterne fra bevillingen fra Trygfonden, der har muliggjort denne ansøgning om fast kommunal bevilling. Projektmedarbejderen er foreløbigt ansat for kommunale midler frem til vi får svar på den faste bevilling. Det lykkedes os at få etableret kontakt til de fleste af de klubber, kulturhus og andre samarbejdspartnere. Dog lykkedes det ikke i den grad vi havde forhåbninger om, da det flere af stederne kun blev til et enkelt møde, med fokus på at fortælle, hvem vi er. Det reelle samarbejde lykkedes i forhold til Helsingør Ungdomsskole, Helsingør Erhvervsskole og Aktivitetscenter/ mentorordningen under Jobcentret i Helsingør. Dette samarbejde fortsætter fremadrettet. Projektet kører stadig træningsgruppen og medarbejderen har fortsat forløb med unge i Helsingung samt med unge ude i byen. De andre steder er der indtil videre blevet etableret kontakt, og gjort opmærksom på vores tilstedeværelse, med øje for et senere samarbejde. Om projektet bliver forankret i Helsingør Kommune, og dermed overgår til kommunalt budget, bliver vi klogere på i start oktober 2017.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der blev i første omgang etableret et samarbejde med Helsingør erhvervsskole, som havde en gruppe på 5-6 unge fra målgruppen, der havde en problematisk adfærd på skolen. Samarbejdet foregik både på skolen og de unge kom også i Helsingung. Helsingør Ungdomsskole efterspurgte projektets ekspertise i forhold til en gruppe på 50-60 unge med anden etnisk baggrund end dansk, som dog vidste sig at være mellem 30-40 unge, hvor af de fleste dog var flygtninge. Vi præsenterede i første omgang projektet for ledelsen og medarbejderne fra Ungdomsskolen, og derefter for de unge. Vi fandt ud af at fysisk træning var en måde at etablere en god relation til nogen af de unge, og vi endte med en gruppe på 8 unge, som blev varetaget af en frivillig med denne ekspertise. Vi har derfor det sidste år, haft 11-12 unge fra målgruppen i et forløb, der foregik i Helsingung, som er de rammer Street Walking arbejder i. Der har været etableret en forberedelseskursusdag. Korpset af frivillige blev udvidet fra 3 til 4 personer. Kort før sommerferien 2017 startede Street Walking et samarbejde med Aktivitets Center og mentorordningen, der hører under jobcentret og er et aktiveringstilbud til bl.a. bandemedlemmer. I den korte periode er der blevet skabt kontakt til en person fra målgruppen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores erfaring siger os, at vi har sigtet for bredt. Dvs. at vi skulle have fokuseret på nogle færre institutioner, og ligeledes have været bedre til at satse de rigtige steder. Det er vi så blevet klogere på i projektperioden og kan med fordel bruge det fremadrettet, hvis tilbuddet bliver forankret i Kommunen.