Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Studerende med Handicap

Tænketanken Perspektiv

Om donationen

En undersøgelse foretaget af Danske Handicaporganisationer i 2017 viser, at 83 pct. af studerende med handicap oplever stress eller mistrivsel på grund af faglige krav. Dette er markant højere end gennemsnittet, der viser, at 51 pct. af studerende føler sig stressede. Undersøgelsen viser desuden, at flere af de handicappede elever oplever, at der ikke bliver taget hensyn til deres handicap, og at de ikke kan deltage i det sociale liv på lige fod med andre. Med denne donation ønsker Tænketanken Perspektiv at identificere de centrale problemområder for handicappede elever, som skal gøre det muligt for uddannelsesinstitutioner og studenterforeninger at lave små justeringer, således at handicappede studerendes muligheder på studiet forbedres. På sigt skal dette resultere i, at færre handicappede studerende dropper deres uddannelse grundet udfordringer relateret til deres handicap. Første del af projektet består af at oprette et projektnetværk blandt studieorganisationer, der skal sikre kvaliteten af undersøgelsen. Herefter foretages undersøgelsen af vilkårene for studerende med handicap både kvantitativt og kvalitativt, hvorefter dialogmøder vil blive afholdt på udvalgte uddannelsesinstitutioner i Hovedstaden. Efterfølgende udarbejdes anbefalinger til de enkelte uddannelsesinstitutioner og til udvalgte politikere. Til sidst vil projektets resultater blive formidlet gennem møder, foredrag og debatter.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Tænketanken Perspektiv
Støttet beløb
850.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På baggrund af vores evaluering af projektet som helhed med projektnetværket, er det vores vurdering, at vi i høj grad er lykkedes med forankringen af projektet, da projektnetværket føler ejerskab over rapporten og projektet, og det er blevet en aktiv del af deres arbejde og noget de tilkendegiver, at de vi vil blive ved med at arbejde videre med. Der er også på baggrund af projektet i projektnetværket blevet taget initiativ til at søge midler til at arbejde videre med konkrete elementer, der kan afhjælpe de identificerede udfordringer. Derfor vurderer vi også at projektets viden og potentiale vil leve videre. Derudover, som tidligere nævnt, har projektnetværket også forankret sig i etableringen af nye samarbejder, som også vil fortsætte længe udover dette projektnetværk.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er vores vurdering, at vi i forskellige grad har indfriet målene i projektbeskrivelsen. Af de listede mål har vi i særlig høj grad indfriet de mål, der relaterer sig til oprettelsen af et projektnetværk, undersøgelsen og udarbejdelsen af anbefalinger. Vi har med projektnetværket både haft en følgegruppe, som i høj grad har opkvalificeret vores rapport, men vi har med etablering af projektnetværket også etableret nye samarbejder mellem aktører på det handicap- og uddannelsespolitiske område, som også har haft mulighed for at blomstre udover samarbejdet i projektnetværket. Desuden har projektnetværket udarbejdet anbefalinger, som relaterer sig til de barrierer, som de studerende i rapporten oplever. Rapporten er blevet godt modtaget blandt aktører i det handicappolitiske felt, der sætter pris på at have fået en rapport, der understøtter de tendenser, de ser i deres daglige arbejde og som de aktivt kan bruge i deres arbejde. Derudover har vi med rapporten og vores arbejde i høj grad øget opmærksomheden på vilkår for studerende med handicap og funktionsnedsættelser blandt elev- og studenterorganisationer. I løbet af den tid, som projektet er forløbet over, er det offentlige fokus på vilkår for mennesker med handicap og funktionsnedsættelser generelt steget. Derfor har vi som Perspektiv haft mulighed for at tale ned i eksisterende debatter, men ikke i samme grad være debatskabende, som oprindeligt antaget. Det er i mindre grad lykkedes at øge opmærksomheden på området blandt politikere og embedsværk som en egentlig debat, men alle ordfører med berøring til området har modtaget rapporten og flere har udtrykt begejstring for arbejdet. Vi er kun i nogen grad lykkedes med de mål, der relaterer sig til afholdelsen af dialogmøder. Vi har afholdt i alt seks dialogmøder på tre uddannelsessteder. Dialogmøderne har udmøntet sig i konkrete initiativer, der spænder mellem alt fra at samle information vedrørende hjælp og vejledning og gøre det nemmere tilgængeligt på hjemmesider og gennem opkvalificering af tutorer eller at gentænke gruppedeling og -facilitering, så alle kommer med til udarbejdelsen af en lokal handicappolitik, som forpligter. I relation til sidstnævnte, har et mål for projekt som listet også været udarbejdelsen af synlige handicappolitikker. På baggrund af projektet, er det endnu ikke lykkes, men på baggrund af dialogmøderne er der indgået en aftale med lokale studenterorganiseringer om at arbejde videre med og lægge pres på for at deres uddannelsessted får en handicappolitik. Dog har vi oplevet udfordringer med, at få studerende til at deltage. Deltagerantallet har varieret meget fra 0 til 12 studerende med funktionsnedsættelser. Det er vigtigt for dialogmøderne, at der er studerende til stede, da formålet er at sørge for at de, som hverdagseksperter, bliver inkluderet i initiativer på området. Det er vores vurdering, at det er en svær udfordring at løse, da det 1) kan være et grænseoverskridende at skulle møde op blandt fremmede og fortælle om sine oplevelser, som studerende med funktionsnedsættelse og 2) vi kan ikke vide, hvilke studerende der oplever at indkaldelsen/invitationen har inkluderet dem. Hvem ser f.eks. sig selv i ordet “funktionsnedsættelse” og hvem gør ikke? Det på trods, er det dog stadig vores vurdering, at vi har fået noget godt ud af dialogmøderne, som de er blevet og at der er søsat lokale initiativer på uddannelsesstederne, som forhåbentlig kan afhjælpe nogle udfordringer for de studerende. Vi er kun i nogen grad lykkedes med de mål, der relaterer sig til afholdelsen af dialogmøder. Vi har afholdt i alt seks dialogmøder på tre uddannelsessteder. Dialogmøderne har udmøntet sig i konkrete initiativer, der spænder mellem alt fra at samle information vedrørende hjælp og vejledning og gøre det nemmere tilgængeligt på hjemmesider og gennem opkvalificering af tutorer eller at gentænke gruppedeling og -facilitering, så alle kommer med til udarbejdelsen af en lokal handicappolitik, som forpligter. I relation til sidstnævnte, har et mål for projekt som listet også været udarbejdelsen af synlige handicappolitikker. På baggrund af projektet, er det endnu ikke lykkes, men på baggrund af dialogmøderne er der indgået en aftale med lokale studenterorganiseringer om at arbejde videre med og lægge pres på for at deres uddannelsessted får en handicappolitik. Dog har vi oplevet udfordringer med, at få studerende til at deltage. Deltagerantallet har varieret meget fra 0 til 12 studerende med funktionsnedsættelser. Det er vigtigt for dialogmøderne, at der er studerende til stede, da formålet er at sørge for at de, som hverdagseksperter, bliver inkluderet i initiativer på området. Det er vores vurdering, at det er en svær udfordring at løse, da det 1) kan være et grænseoverskridende at skulle møde op blandt fremmede og fortælle om sine oplevelser, som studerende med funktionsnedsættelse og 2) vi kan ikke vide, hvilke studerende der oplever at indkaldelsen/invitationen har inkluderet dem. Hvem ser f.eks. sig selv i ordet “funktionsnedsættelse” og hvem gør ikke? Det på trods, er det dog stadig vores vurdering, at vi har fået noget godt ud af dialogmøderne, som de er blevet og at der er søsat lokale initiativer på uddannelsesstederne, som forhåbentlig kan afhjælpe nogle udfordringer for de studerende. Overordnet set, er det dog vores vurdering at vi har indfriet størstedelen af målene i høj grad.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever i høj grad, at de valgte aktiviteter har været gode for at nå vores mål. En ting vi dog har evalueret kunne være gjort anderledes ift. at indfri målet om at øge opmærksomheden på debatten om vilkårene for studerende med handicap også i den offentlige debat ville være at supplere kampagnematerialet med en strategisk indsats ift. nyhedsmedier.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start