Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Taskforce "Opsøgende indsats"

Kvisten Viborg

Om donationen

Kvisten der er en forening, som laver frivilligt, socialt arbejde i form af terapeutisk behandling af mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, har iværksat en arbejdsgruppe, hvor fire mænd på skift har holdt foredrag om at være blevet misbrugt seksuelt. Mænd, som har været udsat for seksuelt misbrug, bliver ikke i samme omfang som kvinder opdaget og hjulpet. Formålet med dette projekt er således at sikre fremtidige oplæg til og med udgangen af 2017, så flere mænd kan blive støttet.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Kvisten Viborg
Støttet beløb
459.800 kr., år 2016
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I løbet af projektperioden har Kvisten udviklet sig organisatorisk og bredt sig geografisk. Kvisten er blevet landsdækkende, og vi har indført en regionsstruktur i organisationen. På nuværende tidspunkt har vi ansat en afdelingsleder i Midtjylland samt en koordinator i Nordjylland. Målet er, at vi på sigt vil kunne ansætte en afdelingsleder i hver region. Ved projektets begyndelse tilbød Kvisten terapi i 12 byer landet over, hvor vi primo 2018 tilbyder terapi i 29 byer. I projektperioden har vi løbende søgt efter nye frivillige terapeuter til at honorere den øgede efterspørgsel efter terapi. I perioden har vi ansat 22 terapeuter, hvoraf de 12 er ansat i Region Midtjylland. Dette betyder, at vi nu har 63 frivillige terapeuter ansat i Kvisten, hvoraf de 32 er tilknyttet Midtjylland. Terapeuternes faglighed udvikles gennem supervision af ekstern, professionel supervisor og opkvalificerende kurser. Kvistens arbejde og resultater med mænd med senfølger efter seksuelle overgreb og projektet Taskforce ”Opsøgende indsats”, med støtte fra Trygfonden, har desuden været medvirkende til, at politikere har fået øje på Kvisten. Dette har resulteret i, at vi har fået bevilget 14 millioner kroner fra Satspuljen øremærket mænd. Bevillingen dækker over en 4-årig periode. Det er således muligt at fortsætte arbejdet med rådgivning og terapi samt opsøgende arbejde over for målgruppen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet 'Taskforce – opsøgende indsats' har gjort en stor forskel for udsatte mænd. I 2017 har vi opnået 2 af vores mål 100 % mens de resterende to mål er godt på vej mod opfyldelse. Vi har opfyldt projektets mål om at afholde 5 offentlige foredrag i Midtjylland. Vi har i projektperioden afholdt oplæg i følgende byer: Grenaa, Randers, Silkeborg, Skive og Aarhus. Arrangementet i Skive, var fastsat til at blive afholdt i efteråret 2017, men pga. sygdom måtte foredraget desværre aflyses, og blev i stedet udskudt til den 9. januar 2018. Dette med stor succes, hvor der kom 60 deltagere. Ifølge ansøgningen havde vi sat et mål om at oprette en tredje terapigruppe for mænd i projektperioden. Vi havde ved projektets begyndelse 2 terapigrupper for mænd, én gruppe i henholdsvis Viborg og Aalborg. I løbet af projektperioden har vi oprettet en tredje mandegruppe i Silkeborg. Terapigrupperne er on-going, dvs. at når et gruppemedlem stopper, optages et nyt. Grundet stor forespørgsel skal det desuden fremhæves, at der er 7 gruppemedlemmer i hver gruppe i stedet for 6 medlemmer, som skrevet i ansøgningen. Vi har yderligere oprettet en fjerde terapigruppe i Aarhus, denne er dog oprettet i januar 2018, efter projektets afslutning. I løbet af projektperioden har vi modtaget 45 henvendelser fra mænd i Midtjylland, og 23,9 % af vores henvendelser i Midtjylland er fra mænd. Vi har i alt haft 36 mænd i terapi i Midtjylland, dvs. terapiforløb med mænd udgør 26,8 % af terapiforløbene i Midtjylland. Vi har i projektperioden haft 21 mænd i individuel terapi og 15 mænd i gruppeterapi. Dertil kommer de mænd, som står på venteliste samt de mænd, der har henvendt sig til Kvisten, men som efterfølgende er sprunget fra. Projektets synlighedskampagne har desuden haft en indirekte effekt på Kvistens henvendelser fra kvinder og fagfolk. Vi kan se en stigning på henvendelser fra kvinder i perioden, hvor vi har haft 143 henvendelser og 98 kvinder i terapi i Midtjylland. Desuden har flere fagfolk henvendt sig med henblik på at høre mere om Kvistens arbejde med målgruppen samt med ønsker om foredrag.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Særligt synlighedskampagnen har været en vigtig aktivitet i projektet for at nå ud til mænd med senfølger efter seksuelle overgreb. Det er vores erfaring, at mændene ikke kommer af sig selv, og at det opsøgende arbejde er vigtigt. I projektperioden har vi holdt 5 offentlige foredrag samt 11 lukkede foredrag på blandt andet seminarer, jobcentre, højskoler, loger og i psykiatrien. Derudover har vi annonceret i trykte og online medier samt distribution af brochurer. Det er vores vurdering, at aktiviteterne har været med til at skabe synlighed. Vi modtager en stigning i antallet at henvendelser i de perioder, hvor vi er meget synlige. Vi kan endvidere se på vores henvendelser, at vi når bredt ud til alle områder af Region Midtjylland. I forhold til at nå de fastsatte mål i projektet, kunne vi med fordel have holdt flere offentlige oplæg samt flere aktiviteter med pressen. Vores erfaring er, at vi fortsat konstant skal arbejde for at være synlige over for målgruppen. Vi har desuden erfaret, at målene i ansøgningen er sat for højt ift. tidligere resultater. Det vil altid være nemmest at nå en stor stigning i starten af det opsøgende arbejde, hvor vi i det første projekt med opsøgende arbejde nåede fra 5 % henvendelser fra mænd til 20 % henvendelser i perioden 2014-2016. Det skal yderligere ses ift., at vi nu har nået en stor del af de mænd, som havde erkendt deres senfølger og at de havde brug for hjælp, hvorfor den anden del af målgruppen kræver yderligere opsøgende arbejde, samt mændene går ofte længe, inden de får samlet mod til at søge hjælp. Det vurderes således, at målene for antal henvendelser og terapiforløb har været for optimistiske inden for den givne tid, som projektet har været. Vi kunne med fordel have haft mere fokus på de sociale medier samt pressen.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet