Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tidlig indsats i fængsler

Foreningen Café Exit

Om donationen

Formålet med dette projekt er at etablere tre caféer i tre fængsler i Region Midtjylland – Nr. Snede, Sdr. Omme og Enner Mark, der skal styrke resocialiseringen af indsatte. Især indsatte med komplekse sociale problemer har stor risiko for at vende tilbage til en kriminel løbebane efter løsladelse. Mange har mistet kontakten med familie eller har en stor gæld, mens den plettede straffeattest også gør det svært for dem at komme ind på arbejdsmarkedet. Foreningen Café Exit støtter indsatte og tidligere indsatte i overgangen fra fængsel til samfund gennem et helhedsorienteret fokus og tilbyder bl.a. gældsrådgivning, mentorforløb og samtaler med terapeut eller præst. Caféerne vil også byde på sociale aktiviteter som brætspil, musik og sang, litteraturdiskussioner og andet, der kan bidrage til at skabe positive relationer og tillid mellem de indsatte og de frivillige, som også står for aktiviteterne uden for fængslet. Dermed skabes grobunden for det videre arbejde efter, at de indsatte løslades. Det forventes, at etableringen af de nye caféer sammenlagt vil involvere 30 frivillige, der oplæres gennem kurser og sidemandsoplæring, så de er i stand til at varetage målgruppens særegne behov.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Café Exit
Støttet beløb
346.661 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
En udvidet udgave videreføres i Kragskovhede, hvor vi viderefører læringen fra projekt TIIF. Under stor inddragelse af frivillige i lokalsamfundet vil komme i fængslet en gang om ugen. Desuden intensiveres samarbejdet med Enner Fængsel. Præsten der er tiltrådt for ikke længe siden, men vi har allerede fået etableret et fantastisk samarbejde som han udtrykker stor glæde ved. Der er nyt køkken (2020) i Århus og vi spiser sammen 1x/uge. Lokale civilsamfund styrkes, så de kan hjælpe efter afsoning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Værdi =8. Der er rekrutteret i alt 20 frivillige til de tre caféer. Der er lavet relationsarbejde løbende og de indsatte har fået et godt indtryk af mulighederne for at bruge Café Exits faciliteter efter endt afsoning. Der har især været behov for mentorforløb. Der er etableret i alt 15 mentorforløb i projektet. Der har været mentorstøtte i forhold til løsladelse med moderat til svær ptsd, svær misbrugsproblematik og manglende netværk.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
En mere tæt dialog med de indsatte om flere initiativer. Inddragelse af lokale mentorer i nærheden af fængslet med mentorer fra den enkelte indsattes område, så arbejdet i højere grad kunne været videreført udenmurs. Oplægsvirksomheden med musik og rådgivning kunne have fyldt meget mere. Det har dog alt i alt været en læringsproces, ligesom de punkter der nævnes ovenfor nu er meget tæt på at være rettet. Dette betyder, Dette betyder, at Café Exit kommer voldsomt styrket ud af cov19 nedlukningen

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle