Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tolærer Forsøget - langtidsopfølgning

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Om donationen

Donationen går til at undersøge langtidseffekterne af, at elever i 6. klasse har en ekstra lærer eller pædagog i dansk og matematik. Det er allerede fastslået, at en tolærerordning kan være relevant i klasser med særlige problemstillinger. Studiet er et lodtrækningsforsøg, der skal følge deltagerne, til de er 18-20 år, og vil dermed undersøge langtidseffekterne af den ekstra voksne i form af afsluttede eksaminer blandt de unge, samt deres trivsel, kriminalitet, optag på ungdomsuddannelse mv. Undersøgelsesresultaterne vil kunne integreres i praksis, da det allerede er muligt for kommuner at anvende tolærerordninger.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Støttet beløb
778.978 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har taget længere tid end forventet at kvalitetssikre resultaterne til offentliggørelse. Derfor er resultaterne af projektet indtil videre primært præsenteret i akademiske kredse (på to international konferencer i 2020-2021, på Copenhagen Education Network konference i 2020 og på Børneforskningscenterets konference i nov. 2021). Papiret forventes publiceret i løbet af 2022, hvorefter vi vil formidle resultaterne bredere. Herunder formidles gennem VIVEs nyhedsbrev og sociale medier.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gennemført en effektevaluering af Forsøg med Tolærerordninger, hvor vi har fulgt elevernes outcomes efter forsøgets afslutning (i 6.klases) og frem til de er omkring 18 år gamle. Herunder har vi undersøgt effekter på deres trivsel og sociale kompetencer i 8.-9. klasse, om de gennemfører grundskolen og deres resultater ved 9. klasse afgangseksamen, hvorvidt de påbegynder en ungdomsuddannelse og kriminalitet. Vi har særligt haft fokus på inklusionselever og deres videre færd.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har anvendt de planlagte analysemetoder, data og aktiviteter. Vi kunne med fordel have fokuseret på en specifik elevmålgruppe tidligere i analysefasen. En del analysetid gik med at se på hele klassen og mange forskellige elevgrupper, førend vi fandt, at de største og mest interessante effekter var blandt inklusionselever. På den anden side var der også et ønske om at kende de langsigtede effekter af tolærerordninger for alle elever i klassen.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start