Søg støtte

Søg

Selvevaluering

TRACK – effektiv matematikundervisning

VIA University College

Om donationen

Denne donation går til udvikling af undervisningsmateriale i TRACK-projektet om matematikundervisning i 4., 5. og 6. klasse. TRACK er inspireret af matematikundervisning i Singapore. Udviklingen vil ske i tæt samarbejde med danske matematiklærere. At blive god til matematik er vigtigt for børns livsduelighed i bred forstand. 10.000 15-årige eller 14 pct. af en årgang er ifølge PISA-undersøgelser så dårlige til matematik, at det bliver et handicap for dem i deres liv og en forhindring for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
VIA University College
Støttet beløb
310.910 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i efteråret 2019 kun haft fokus på videreførelse, udvikling og kvalificering af lærerkursus, undervisningsmateriale og testmateriale i 5. klasse. Vi har ved siden af haft fokus på at pilotprojektet i 5. klasse videreføres i foråret 2020, for at kunne afprøve de sidste elementer i 5. klasse og endelig afprøvning af nyudviklede lærersurvey og reviderede elevtest. Derudover samles op på resultaterne for 2. interventionsår i maj 2020. Rekrutteringen til et evt. lodtrækningsforløb er i gang, og vi er også ved at udvikle elevbogsmateriale til 6. klasse. Hvis bevillingen til det endelige lodtrækningsforsøg går igennem, er vi således fuldt ud klar til at påbegynde dette med starten af skoleåret 2020/2021. Dette arbejde har biddraget med som medfinansiering fra VIA UC:

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den ekstra bevilling har gjort det muligt for os at fortsætte pilotfasen (fra 2018 - 2019) og dermed sikre kontinuitet i afprøvning af undervisningsmaterialer, kursusforløb for lærere, udvikling og afprøvning af testmateriale mm. I forhold til udvikling af projektet og de forskellige elementer har sparringen med lærerne omkring materialer og indhold været yderst frugtbart og helt nødvendigt i forhold til kvalificeringen af interventionen hvis vi får mulighed for at igangsætte lodtrækningsforsøget i 2020. Derudover, har vi haft mulighed for at videreudvikle på både lærersurvey og elevtest, samt at få afprøvet disse. Denne kvalificering er helt afgørende for at vi kan sikre gode måleredskaber i forbindelse med lodtrækningsdelen. I denne del af pilotfasen, har vi fået bekræftet at projektets aktiviteter og forskellige elementer er velfungerende og adækvate i forhold til at nå projektets mål. Forankringen af projektet på skolerne i Syddjurs Kommune har udviklet sig markant, idet skolerne har valgt at lade deres 4. klasser deltage i dette skoleår på linje med 5. klasserne. Da 4. klasserne ikke er en del af denne bevilling, har skolerne selv bekostet materialer. At både 4. og 5. årgang på skolerne er engageret i projektet, har været med til at sikre den videre forankring af TRACK på skolerne. De deltagende lærere giver udtryk for stigende tilfredshed med og oplevet udbytte af at deltage i projektet, både i forhold til egen udvikling og elevernes udbytte. Det er ikke muligt at afrapportere resultater på elevernes udvikling, da vi kun har data fra august 2019. Udviklingen i 5. klasse kan således først måles efter 2. testrunde i april 2020.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne i denne ekstra bevilling var primært valgt for at kunne skabe kontinuitet mellem TRACK 2018 - 2019 dvs. Pilotfasen i 4. klasse og den større lodtrækningsforsøg (ansøgning til Trygfonden 1. september). Vi kunne evt. have fået endnu bedre mulighed til udvikling og kvalificering hvis vi også havde søgt midler til afprøvning og kursudage for elever og matematiklærere ny 4. klasse i Syddjurs kommune. Det vil have støtte bedre op omkring udvikling og implementering på skolerne.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start