Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryghed i landdistrikterne

Haderslev Kommune

Om donationen

I Haderslev Kommune arbejdes der for, at flere skal overleve hjertestop uden for hospital, hvad enten man bor i byen eller i yderområderne, hvor ambulancen erfaringsmæssigt er længst tid om at nå frem. Ved at skabe et kvalificeret, livreddende supplement til det etablerede beredskab og akuthjælperordninger vil Haderslev Kommune styrke det lokale akutberedskab. Projektet vil dække afholdelse af 30 førstehjælpskurser i lokale borgerforeninger, rekruttering af 150 nye førstehjælpere og hjerteløbere samt opsætning af fem nye hjertestartere på udvalgte steder, der giver størst mulig værdi og tryghed. I forbindelse med projektet tilknyttes en kommunal tovholder, der kan følge projektet løbende og varetage dialogen med borgerforeninger og Brand og Redning Sønderjylland, der vil stå for undervisningen i livreddende førstehjælp. Projektet vil kunne bidrage til at styrke trygheden og fremme den lokale, borgernære kapacitet til at træde til og give førstehjælp ved hjertestop i landdistrikterne.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Haderslev Kommune
Støttet beløb
228.510 kr., år 2020
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Landdistrikterne har mulighed for årligt at søge midler via borgerbudgetteringsmidler, og her vil de bl.a. kunne søge om opfølgende kurser til de lokale hjerteløbere/førstehjælpere. Landdistrikterne er meget opmærksomme på trygheden i deres lokalområde, og med opsætning af de i projektet 5 hjertestartere, har stort set alle landdistrikter en hjertestarter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet om at skabe tryghed i landdistrikterne er helt sikkert indfriet i de landdistrikter der tog imod tilbuddet, viden om at én i familien, eller naboerne kan førstehjælp skaber stor tryghed. Med 13 gennemførte kurser er der uddannet ca. 170-200 førstehjælpere - målet var 150 førstehjælpere. Projektet har skabt opmærksomhed og viden om vigtigheden af førstehjælp og Hjerteløberordningen. Helt sikkert en succes. Dog ville vi gerne have haft endnu flere landdistrikter med.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
En længere periode til at gennemføre kurserne kunne måske have fået flere med. Vi kunne måske have lavet endnu mere PR omkring tilbuddet, særligt med fokus på de gode historier. Vi har været begrænset af corona og forsamlingsforbud, samt utryghed om at samles.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart