Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ung-til-Ung Midtjylland

DFUNK - Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk

Om donationen

Danmark har de seneste år oplevet en stigning i antallet af unge flygtninge, der kommer til landet uden familie eller andet netværk. I perioden 2008 til 2012 søgte 1.900 uledsagede mindreårige asyl i Danmark. Mange af disse flygtninge bosættes ofte uden for de større byer, og i Midtjylland har eksempelvis Herning, Viborg og Horsens modtaget mange flygtninge. DFUNK, som er Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk, har siden 2010 arbejdet med lokale ung-til-ung grupper, hvor unge flygtninge kan opbygge et socialt netværk og lære om deres muligheder i Danmark. Dette projekt omhandler etableringen af en sekretariatsenhed i Midtjylland, der vil mobilisere frivillige, afholde arrangementer for flygtningene og etablere lokale foreninger i seks midtjyske byer.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
DFUNK - Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk
Støttet beløb
764.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den intensive sekretariatsindsats i regionen har været afgørende for at regionens aktiviteter i projektperioden har kunnet få det løft, som man må sige de har fået. Vi havde ikke kunnet opnå de samme resultater fra sekretariatet i København. Projektmedarbejdernes lokale tilstedeværelse har gjort, at nye, kreative tiltag som fx danseholdet i Århus og pigegruppen i Herning har kunnet få god støtte fra start. Nogle frivilliggrupper har undervejs haft kritiske perioder i kraft af fraflytning og udskiftning blandt de bærende frivillige. Her har medarbejderne kunnet støtte de frivillige med at hverve nye frivillige og hjælpe gruppen med at reorganisere sig - og i alle grupperne har medarbejderne arbejdet med at styrke det lokale netværk og inspirere til nye aktiviteter. I projektperioden har medarbejderne opbygget stærke samarbejdsrelationer med eksterne partnere, herunder sprogskoler og kommunalt ansatte i de byer, hvor vi er tilstede. Den ekstra indsats, som det har krævet at opbygge alle disse samarbejdsrelationer, kommer i høj grad regionen til gavn efter projektets afslutning. I kraft af den lokale forankring, de midtjyske grupper har opnået, kan de efter projektets afslutning fortsætte deres indsats med en mere begrænset sekretariatsstøtte finansieret af DFUNKs driftsmidler og andre fondsdonationer. Der vil fortsat være et DFUNK-sekretariat i Århus til at støtte frivilliggrupperne, men grupperne er i højere grad end før i stand til at opretholde og udvikle aktiviteter i deres område. På baggrund af de erfaringer vi har opnået i projektperioden, den fortsatte lokale sekretariatstilstedeværelse og de dynamiske frivilligmiljøer vi har fået opbygget vil det fremadrettet være lettere at starte nye grupper op i regionen. Allerede nu er en ny gruppe på vej i Skjern.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har i høj grad indfriet sine mål. Rent kvantitativt har vi nået vores målsætninger ifht. antallet af deltagende unge flygtninge, frivillige og frivilliggrupper. Se mere i den vedhæftede evalueringsrapport. Hvad angår kvaliteten af projektet har vi i den sidste fase fået lavet en kvalitativ undersøgelse af aktiviteternes værdi for deltagerne. Generelt giver denne undersøgelse et meget positivt billede af deltagernes udbytte af aktiviteterne og bekræfter, at vi har nået de mål, vi havde sat os. Effekten for deltagerne kan samles under følgende overskifter: 1) Deltagerne oplever glæde, mens aktiviteterne står på 2) De har fået et større netværk blandt andre unge 3) De oplever at blive set og anerkendt som mennesker 4) De bliver motiverede til at deltage aktivt i samfundet 5) De får nye evner og kompetencer (særligt at tale dansk) 6) De får viden om muligheder i samfundet Læs mere om effekten for deltagerne i evalueringsrapporten og den vedhæftede undersøgelse. På det organisatoriske plan har tilstedeværelsen af projektmedarbejderne i Midtjylland og den ekstra støtte, de har kunnet give både nye og gamle frivilliggrupper, har haft en stor betydning for gruppernes sammenhængskraft og stabiliteten i deres arbejde. Vi har nu seks velorganiserede Ung-til-ung-grupper og dertil fire nye sportsgrupper (se mere om sportsgrupperne i evalueringsrapporten), en pigegruppe, en madklub, samt en ’Ung i Danmark’-gruppe (tidl. ’Rollemodeller’) i Midtjylland. Det stabile aktivitetsniveau gør, at mange flere unge flygtninge har fået kontakt med grupperne, så det samlede deltagertal er mere end fordoblet i løbet af projektperioden. I forhold til at skabe holdbare og bæredygtige frivilliggrupper i Midtjylland har det været af afgørende betydning, at de frivillige i perioden har kunnet dygtiggøre sig igennem en række kurser, bl.a. vores lederkurser, projektmagerkursus og temadage om unge flygtninge. Dele af vores kursustilbud har projektets medarbejdere udviklet i samarbejde med vores meget aktive regionsforening i Østjylland, der har bidraget til at skabe et stort ejerskab blandt de frivillige for den fælles udvikling af indsatsen. Bestyrelsen har med støtte fra sekretariatet indført et Fælles Forum, hvor frivillige fra hele regionen mødes hver anden måned om faglige oplæg mm. Dette fællesskab skaber motivation, inspiration og udvikling på tværs af frivilliggrupperne i regionen – hvilket de mange nye projekter, der er udsprunget af dette dynamiske frivilligmiljø vidner om. Det gælder ikke mindst blandt de mange unge flygtninge, som er blevet frivillige i Midtjylland gennem projektperioden. Bl.a. har rollemodels-projektet (nu ’Ung i Danmark’) skabt stor empowerment hos de frivillige med flygtningebaggrund. Projektet oplever stor interesse fra nyligt ankomne unge flygtninge, med gennemsnitligt 50-60 deltagere per gang (se mere i evalueringsrapporten).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overordnet set har Ung-til-Ung aktiviteterne og rollemodels-projektet været en meget succesfuld vej til at nå vores mål. De mange nye sportsgrupper viste sig også at være en effektfuld måde at nå vores mål, men vi kunne med fordel have været bedre til at hjælpe grupperne i den indledende fase – særligt i Silkeborg. For at skabe velfungerende sportsgrupper er der nogle ydre rammer, som skal være på plads og det tager typisk lang tid at få disse rammer på plads – fx at få adgang til sportshaller i kommunerne, finde et sted, hvor bolde kan opbevares mellem hver træning og være i dialog med lokale sportsklubber. Samtidig har vi afprøvet forskellige modeller for organiseringen i frivilliggrupperne, da de frivillige her har lidt andre opgaver end frivillige i almindelig Ung-til-Ung grupper. I Silkeborg gik der ekstraordinært langt tid før vi fik adgang til de nødvendige faciliteter, og i den mellemliggende periode var vi ikke gode nok til at holde gang i de frivilliges engagement. Derfor er vi nu i gang med at genetablere gruppen efter alle de nødvendige aftaler er faldet på plads. Som undersøgelsen pointerede er der et stort potentiale i at have to grupper i Silkeborg – både set i forhold til værdien for deltagerne og set i forhold til at skabe et dynamisk frivilligmiljø. Sportsgrupperne er dermed stadig de rigtige aktiviteter i forhold til at nå vores mål – det handlede mere om, at vi skulle lære, hvordan vi fra sekretariatets side bedste støtter denne nye type gruppe.