Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Unge der er afhængige af spil

Frederiksberg Centeret

Om donationen

Der findes mange gode, sjove og lærerige computerspil. Men for nogle børn og unge begynder spillene at fylde så meget i hverdagen, at deres adfærd og trivsel påvirkes i negativ retning. De fravælger i stigende grad skole, venner og fritidsinteresser til fordel for computerspillene, og når forældrene prøver at blande sig, kan det resultere i voldsomme konflikter. Dette projekt har til formål at hjælpe børn og unge ud af et problematisk forbrug af computerspil ved at tilbyde dem et gratis behandlingsforløb baseret på en kognitiv terapeutisk tilgang. Målet med tilbuddet er at hjælpe de spilafhængige unge til at få en fornuftig og balanceret adfærd i forhold til computerspil. Gennem forløbet skal de unge og eventuelt deres forældre skabe løsninger, som de er i stand til at efterleve, og som giver dem en fornuftig balance mellem det at spille på computer og have en normal og positiv hverdag - særligt til gavn for den enkelte unge, men også familien.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Frederiksberg Centeret
Støttet beløb
360.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I og med projektet var søgt som to årigt, men kun fik støtte det første år, var der ikke ressourcer og tid til at udarbejde en opsamlende publikation. Vi har til gengæld haft stor succes med nyhedsdækning af projektet, samt udbredelse til institutioner, kommuner og forældre. Ved bevillingens udløb i sommeren 2016 blev projektet forsøgt forankret/videreført som brugerbetalte forløb, idet vi på det tidspunkt havde omkring 100 interesserede på ventelister. Desværre forsvandt langt størstedelen af disse ved en brugerbetaling på kr. 4.000,- pr forløb, og vi har det sidste år primært måtte afvikle forløb som individuelle forløb. Parallelt med dette arbejdes på en e-bog til forældre og interessenter, som vi håber at kunne udgive primo næste år såfremt vi lykkes med at få den finansieret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med afsæt i den overordnede målsætning for projektet, har hver enkel deltager formuleret i sin egen individuelle målsætning med forløbet - opfølgende samtaler med de unge har vist, at alle føler deres mål indfriet. Dvs de enten er stoppet med at spille, eller har fundet en balance. Derved anses det overordnede formål som indfriet i høj grad - en enkelt er dog faldet fra forløbet under projektperioden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede, at der i henvendelserne til projektet var stor aldersspredning - således var nogle spillere helt ned til 11 år, mens andre var over 30 - projektet var kun for 16-26 årige. Det havde været hensigtsmæssigt med en større grad af mulighed for underopdeling efter alder - i praksis underopdelte vi i to jf projektets aldersmæssige målgruppe, men reelt kunne projektet have være underopdelt i fire rent aldersmæssigt. Et separat tilbud om temadag alene til forældre er en god ide - dels har vi mange forældre der henvender sig uden den unge, og i det hele taget er det hensigtsmæssigt at have et forum, hvor forældre kan spejle hinandens erfaringer og hvor det er forældresiden som er i fokus. Vi introducerede forældredage (temaeftermiddage) med stor succes.