Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Veje ind i B&U Psykiatrien

Psykiatrien Region Nord, Aalborg Universitetshospital

Om donationen

Donationen går til en undersøgelse af 1) hvordan familier søger hjælp til deres børn forud for henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien 2) om redskabet DAWBA – Development and Well-Being-Assessment – kan supplere den skriftlige henvisning og understøtte beslutningen om, hvilke børn der bør ses til udredning og behandling. Desuden skal det undersøges, om DAWBA medfører, at man opdager psykisk sygdom i henvisninger, der hidtil er blevet afvist, og om DAWBA kan bruges til at identificere henvisninger, som burde have været afvist.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykiatrien Region Nord, Aalborg Universitetshospital
Støttet beløb
674.573 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har ikke på nuværende tidspunkt ført til varige ændringer i almindelig klinisk praksis, men med oprettelsen af Dansk DAWBA Center vil det blive muligt i højere grad at inddrage DAWBA i klinisk praksis. Vi har også fået midler fra innovationspuljen i Region Nord til at videreføre DAWBA i en periode i klinisk praksis og til at uddanne psykologer og læger ansat i klinikken i anvendelsen af DAWBA og KSADS-COM (de to elektroniske diagnostiske interviews anvendt i projektet).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gennemført alle de delstudier der blev beskrevet i ansøgningen (A og B). I tillæg hertil har vi lavet et studie der undersøger ændringer i henvisningsmønsteret til børne- og ungdomspsykiatrien og en systematisk gennemgang af henvisninger fra 2018 med henblik på at identificere faktorer associeret med at henvisninger afvises fra børne- og ungdomspsykiatrien. Vi er dog ikke lykkes med at inkluderer lige så mange børn i det randomiserede forsøg med DAWBA som vi initialt havde påtænkt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Optimalt set kunne man i Studie A inkludere familier ved første hjælpsøgende kontakt for barnets psykiske vanskeligheder og følge deres forløb, for også at opnå viden om de børn der aldrig bliver henvist til børne- og ungdomspsykiatrien. Dette ville dog have krævet mange flere ressourcer og et helt andet set up. I delstudie B kunne man have testet DAWBA som en fremskudt beslutningsstøtteredskab hos praktiserende læger, frem for som et spørgeskema familierne først udfylder efter henvisning.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet