Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Via Family - 2 års follow-up

Børne-og ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsenheden, Region Hovedstadens Psykiatri og Institut for Kliniks Medicin, Københavns Universitet

Om donationen

Donationen går til at undersøge effekterne af indsatsen VIA Family Team behandling efter dens afslutning. Børn født af forældre med alvorlig psykisk sygdom er i markant forhøjet risiko for selv at blive psykisk syge, både som børn og som voksne. Derfor udgør familier, hvor far eller mor lider af en psykisk sygdom, et vigtigt potentiale for at udvikle og afprøve forebyggende indsatser til gavn for børnene. VIA Family Team indsatsen er en indsats, som bliver evalueret i forhold til familiernes oplevelse af forløbet. Med donationen kan forskerne også gennemføre et opfølgningsstudie efter ca. 3 år, der bl.a. skal undersøge langtidseffekten på barnets daglige funktionsniveau, familiens selvvurderede funktion og barnets fravær fra skole. Endvidere skal sundhedsøkonomiske analyser afdække, om eventuelle gevinster ved indsatsen kan opveje den økonomiske merudgift. Hvis resultaterne af evalueringen er positive, er der grobund for videreudvikling og mulig udbredelse af indsatsen for en særlig sårbar gruppe af børn og deres forældre.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Børne-og ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsenheden, Region Hovedstadens Psykiatri og Institut for Kliniks Medicin, Københavns Universitet
Støttet beløb
996.945 kr., år 2021
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
VIA Family 1.0 er pilot projektet til VIA Family 2.0 studiet. Follow-up projektet har i høj grad bidraget udviklingen af VIA Family 2.0 studiet som nu er igang. VIA Family 1.0 har bidraget med vigtig viden angående gennemførligheden, design og metode, og identificering af potentielle problemer og negative konsekvenser af interventionen. Alt dette har øget chancerne for succes i VIA Family 2.0 studiet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med støtte fra TrygFonden har vi kunnet planlægge og gennemføre VIA Family 1.0 follow-up studiet. Formålet var at evaluere den langsigtede effekt af den familiebaserede intervention VIA Family. Dataindsamling og analysearbejde er færdiggjort, og en artikel om resultaterne er under udarbejdelse. Vi formidler nu resultaterne i både nationale og internationale sammenhænge for at bidrage til evidensbaseret praksis inden for forebyggelse af psykisk sygdom hos børn af forældre med psykisk sygdom.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
VIA Family 1.0 studies langsigtede mål var at afdække om en familiebaseret intervention kan forbygge psykisk sygdom hos børn der er i høj familiær risiko for at udvikle psykisk sygdom i fremtiden. Det langsigtede mål skal forhåbentlig også undersøges når børnene er blevet voksne. VIA Family follow-up projektets mål var at se effekten af den eksperimentelle intervention efter 2,5 år efter interventionen stoppede. Dette mål har vi opnået, idet de fleste familier var med i follow-up projektet

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet