Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Projekt COPUS (Crossfitt + OPsøgende behandling af Unge med Psykosesymptomer)

Rigshopsitalet

Om donationen

Unge med debuterende skizofreni kommer ofte i meget dårlig fysisk form og trækker sig desuden tilbage fra deres sociale netværk, uddannelse og arbejde. Denne donation skal gå til et pilotstudie, der vil undersøge, om Crossfit som fysisk aktivitet kan hjælpe de unge i en vanskelig tid. Den grundlæggende ide er at hjælpe de unge tidligt i deres sygdomsforløb med at skabe en fleksibel og overskuelig social ramme.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Rigshopsitalet
Støttet beløb
843.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev efter planen afsluttet med invitation til samtlige deltagere og OPUS kontaktpersoner (plejepersonale) om deltagelse i et 6km forhindringsløb (Copenhagen Warrior) i Juni 2018. Her deltog 13 af de 25 unge, som var inkluderet i projektet (og alle gennemførte), hvorimod det ikke lykkedes at få nogle fra personalet (OPUS kontaktpersoner/plejepersonale) til at deltage. Dette indikerer behov for enten yderligere information eller ændrede vilkår, såfremt samme eller lignende event skal gentages fremover. Hvad angår forankring understreges dog, at det alene var projektets formål at afdække gennemførbarheden af et randomiseret design samt virkelighedsnær (fitnesscenter-baseret) Crossfit-inspireret træning til målgruppen, og projektet således ikke har prioriteret forankring ud over projektperioden. Projektet har dog (som det var hensigten) undersøgt, i hvilket det VIL være muligt at implementere denne type træningstilbud og bringer denne viden med sig i planlægning (og forhåbentlig realisering) af et egentligt randomiseret forsøg i større skala og med inddragelse af flere centre, der skal afdække effekt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har vist, at det er muligt og ønskeligt for unge voksne med i antipsykotisk behandling for skizofreni at deltage i superviseret og særligt tilpasset Crossfit inspireret træning i fitnesscenter, og herigennem styrke egen oplevelse af normalitet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i forbindelse med afvikling af studiet løbende og i særdeleshed til slut evalueret på, hvordan såvel rekruttering som træningsprogram evt. kan optimeres. I denne evaluering er foreslået følgende tiltag, som vi vil implementere i forbindelse med videreførsel af projektet (multicenter RCT): inddragelse af mentorer (peers) i rekruttering og træning, mulighed for tilvalg af lav-intense træningsformer (fx. yoga eller tai-chi), undervisning af plejepersonale (kontaktpersoner) inden opstart af rekruttering (mhp nedbrydelse af barrierer/fordomme relateret til relevans af fysisk træning for målgruppen), mulighed for deltagelse af tætte pårørende i træningen, mulighed for deltagelse af kontaktpersoner i træningen, m.m.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet