Søg støtte

Søg

Persondatapolitik for Reviewere af ansøgninger til TrygFonden

Ansøgninger til TrygFonden sendes i visse tilfælde i review hos eksterne reviewere eller hos medlemmer af TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg.
Denne persondatapolitik vedrører de oplysninger, som vi behandler om:

Eksterne reviewere

Medlemmerne af TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg


Nedenfor kan du finde oplysninger om følgende:

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige er: TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), CVR-nr. 10430410 Hummeltoftevej 49, 2830 Virum.

2. Hvilke oplysninger behandler vi

De oplysninger vi behandler om de eksterne reviewere og medlemmerne af TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg, er oplysninger om navn, titel, ansættelsessted, arbejdsfelt og mail og for de eksterne revieweres vedkommende også h-indeks og land. Vi behandler desuden oplysninger om, hvilke ansøgninger der er reviewet samt eventuelle evalueringer, ligesom vi behandler oplysninger til brug for udbetaling af honorar herunder CPR-nr. og lønnummer for danske reviweres vedkommende og IBAN, swift og adresse for udenlandske reviewers vedkommende. 

Formålet med behandlingen er, at vi kan anmode om bistand til vurdering af ansøgninger samt udbetale honorar for udført arbejde. 

Behandlingsgrundlaget er dels vores legitime interesse i at kunne anmode om bistand til review af ansøgninger (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f), dels opfyldelse af en aftale om review (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b) og dels en retlig forpligtelse, der påhviler os efter bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c). 

De oplysninger vi behandler om reviewerne, har vi indsamlet fra offentligt tilgængelige kilder. 

 

3. Behandlingssikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vedr. de persondata vi behandler. De skal bl.a. sikre, at data ikke ændres, mistes eller kommer til uvedkommendes kendskab, og omfatter fx firewall, websikkerhed, sikkerhedsopdateringer af servere, pc-arbejdspladser og netværksudstyr, samt beskyttelse mod virus og uønskede programmer. Vi har desuden autorisations- og adgangsbegrænsninger, der sikrer, at persondata kun kan tilgås af relevante medarbejdere, som desuden er underlagt tavshedspligt og instrueret i omgang med persondata. 

 

4. Videregivelse til tredjeparter og brug af databehandlere

Vi videregiver eller overlader kun personoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med lovgivningen og kun til opfyldelse af de beskrevne formål. 

Vi anvender eksterne leverandører til bl.a. IT-drift og serviceydelser og til udvikling af vores webservices. I det omfang disse leverandører har adgang til vores persondata, er de underlagt tavshedspligt og/eller databehandleraftaler.  

 

5. Sletning

Vi behandler kun oplysningerne til de angivne formål. 

Vi gemmer oplysninger om de eksterne reviewere indtil vi modtager besked om, at revieweren ikke længere ønsker at lave reviews for os. 

Vi gemmer oplysningerne om medlemmer af TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg indtil de ikke længere er medlemmer. 

Oplysninger vedr. udbetaling af honorar gemmes iht. lovgivningens regler herom, og slettes efter løbende år + 5 år fra udbetalingstidspunktet. 

 

6. Rettigheder

Med de gældende begrænsninger i henholdsvis databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen har den registrerede følgende rettigheder:

  • Retten til indsigt i personoplysningerne
  • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger og ufyldestgørende personoplysninger
  • Retten til at få slettet personoplysningerne
  • Retten til at få begrænset personoplysningerne
  • Retten til dataportabilitet
  • Ret til indsigelse
    Ret til – af grunde, der vedrører den registreredes særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor grundlaget for vores behandling er legitime interesser, som angivet ovenfor. Hvis der gøres indsigelse, må vi ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Hvis du vil udnytte dine rettigheder, skal du henvende dig til TryghedsGruppen. Vores kontaktdata kan du se nedenfor.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan se Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

7. Kontakt os

Spørgsmål til vores behandling af personoplysninger kan rettes til:

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba)
CVR-nr. 10430410
Hummeltoftevej 49, 2830 Virum
Tlf. 45 26 08 26
Mail: info@tryghedsgruppen.dk.

Persondatapolitikken bliver løbende ajourført og er senest opdateret den 24. marts 2023.


Har du spørgsmål?