Søg støtte

Søg

Bedre samspil mellem forskning og praksis

TrygFonden arbejder på at skabe et bedre samspil mellem forskning og praksis. Det handler om at oversætte viden, så fx lærer og pædagoger nemmere kan bruge det i deres daglige arbejde med børn.


Vi stræber mod at oversætte viden inden for og imellem fire forskellige arenaer i samfundet: forskning, praksis, policy og den offentlige debat.

Målet er, at viden mere effektivt bliver taget i brug af de forskellige aktører som for eksempel lærere, pædagoger, embedsmænd og journalister. Dermed bliver hjælpen til de mennesker, som TrygFonden arbejder for at give en bedre tryghed i hverdagen, optimeret.

Vores indsatser

TrygFonden støtter samspillet mellem forskning og praksis gennem forskellige indsatser:

Interventionsforskning i den offentlige debat

TrygFonden samarbejder med videnskabssitet videnskab.dk om at sætte fokus på den praksisnære interventionsforskning inden for TrygFondens fokusområder – heriblandt den forskning, som TrygFonden har støttet. Formålet er at sætte den frembragte viden fra forskningen endnu bedre i spil i samfundet og samtidig sætte et endnu mere kvalificeret fokus på interventionsforskningen.

Samarbejdet indebærer bl.a., at der løbende publiceres artikler med udgangspunkt i resultater og viden fra TrygFondens forskningsprojekter på videnskab.dk og i udgivelsen "Viden til samfundet", hvor der også præsenteres en tværgående temahistorie.

Find artiklerne her.

Journalisters brug af forskning

TrygFonden samarbejder med Danmarks Medie og Journalisthøjskole om at udbyde efteruddannelsesnetværk til journalister og redaktører, der arbejder på henholdsvis børne- og ungeområdet og sundhedsområdet.

Målet med netværkene er at give journalisterne bedre redskaber til at inddrage relevant og solid forskningsviden i deres arbejde og på den måde yderligere kvalificere vidensniveauet i den offentlige debat.

Efteruddannelsen består bl.a. af et stort seminar og jævnlige fyraftensmøder, hvor journalisterne bliver præsenteret for den bedste forskningsviden på de relevante områder og får samtidig indføring i, hvordan man bedst inddrager denne viden i den daglige journalistik.

Fra forskning til policy – ph.d.-kursus

TrygFonden samarbejder med Københavns Universitet om at tilbyde et ph.d.-kursus på det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Kurset tilbydes til ph.d.-studerende fra hele landet såvel som embedsmænd fra relevante ministerier og styrelser.

Målet med kurset er på sigt at skabe en bedre brug af solid forskningsviden i policy-arbejdet inden for TrygFondens områder.

Kurset består af tre moduler, der har fokus på både at give deltagerne kendskab til interventionsforskning i relevant adfærdsøkonomi og -psykologi og i at opbygge og afprøve specifikke modeller, der kan kommunikere forskningsresultater og gøre dem brugbare i policy.

The Oxford-TrygFonden Graduate Scholarship

TrygFonden indgik i 2013 aftale med Oxford Universitet om at etablere årlige scholarship for studerende fra Danmark til at læse på uddannelser, der er direkte tematisk relateret til TrygFondens fokusområder.

I 2017 indledte vi et samarbejde med den frivillige studenterorganisation ”Project Acces” om at udbrede kendskabet til scholarshippet blandt de relevante danske studerende. Vi har bl.a. afholdt infomøder på Københavns og Aarhus Universitet samt infokampagner på relevante sociale medier om scholarshippet.

Sammen om gode beslutninger

Vi samarbejder med Nationalt Videnscenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU) om et projekt, der skal levere viden og værktøjer direkte til kommunale medarbejdere og ledere, som arbejder med udsatte børn og unge.

Målet med projektet er at bidrage til, at kommunerne i endnu højere grad bruger faglighed og viden i arbejdet med de udsatte børn og unge og samtidig styrer uden om de menneskelige bias’er, der kan kortslutte denne proces og det eksterne pres, som en skævvredet offentlig debat til tider kan lægge på kommunerne.

Projektet har udviklet prototyper, som afprøves, færdigudvikles og formidles i samarbejde med NUBU.

Når forskning og praksis skal arbejde sammen

Vi har sammen med Center for Faglig Formidling hos Videnskab.dk produceret fire animationsfilm om centrale begreber i samarbejdet mellem forskning og praksis.

Har du spørgsmål?