Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Aktiv Hele Dagen

DGI Nordjylland

Om donationen

En undersøgelse af danskernes motionsvaner foretaget af Idrættens Analyseinstitut (IDAN) viser et fald i danskernes idrætsaktiviteter samt en tendens til en større ulighed i idrætsdeltagelse blandt børn. Tendensen er, at aktive børn bliver mere aktive, og de passive børn forbliver passive. DGI-Nordjylland ønsker derfor med projektet ”Aktiv Hele Dagen” at gøre flere børn foreningsaktive samt at udvikle en model for et øget samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger. Donationen skal gå til udvikling af modellen samt afholdelse af idrætsarrangementer på skoler målrettet de ikke-foreningsaktive børn. Fokus vil både være på at skabe kontakt samt på at inddrage børnene før arrangementerne, således at arrangementerne bliver tilpasset børnenes ønsker.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
DGI Nordjylland
Støttet beløb
890.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har været ramt af, at en række nøglepersoner har skiftet job undervejs: eks. skolechefen, to medlemmer af projektets styregruppe og over 60% af kommunens skoleledere. Det har således ikke været muligt at skabe kontinuitet til forankring. Dog er der lokalt stor opbakning til flere af projektets initiativer, så vi håber, vi via projektevalueringen vil kunne finde fortsat politisk og økonomisk opbakning til.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den åbne skole og samarbejdet mellem skole og foreningsliv er blevet undersøgt og udviklet gennem projektperioden. Nogle af målene for projektet er nået. Andre arbejdes der fortsat på at indfri. Endelig peger den afsluttende evalueringsrapport på en række anbefalinger til henholdsvis DGI Nordjylland og Mariagerfjord Kommune, så der også på lang sigt kan arbejdes mere kvalificeret med den åbne skole i Mariagerfjord Kommune.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja. Vores erfaringer har vist, at det er utroligt svært for foreningerne at spille sig ind i skolen. Vi har opnået langt de bedste resultater ved at lade skolen være katalysator og omdrejningspunkt for samarbejdet med foreningslivet, ligesom den model også giver det mest kvalificerede setup med hensyn til elevernes udbytte af samarbejdet. Derfor burde projektet have været et samarbejde mellem skolefagenheden (og i mindre grad Kultur og Fritid) og DGI Nordjylland.