Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Almen praksis og patienter med kronisk ondt i ryggen

Forskningsenheden for Almen Praksis

Om donationen

TrygFonden har givet støtte til et forskningsprojekt, der undersøger, hvordan man effektivt kan implementere retningslinjer for behandling af patienter med rygsmerter hos de alment praktiserende læger. Der findes i dag veldokumenteret viden om effekter af konkrete indsatser, som er nedfældet i formaliserede retningslinjer til praksisklinikker fra Sundhedsministeriet. Men der findes meget lidt viden om, hvordan man får læger og patienter til rent faktisk at handle på den viden. Målet med projektet er derfor at forbedre behandlingen af ryglidelser i den primære sektor og undersøge, om en forstærket indsats i implementeringen af retningslinjer medfører, at flere rygpatienter undgår unødvendige og fordyrende henvisninger til hospital. Den forstærkede indsats består bl.a. i en personlig gennemgang af de nye retningslinjer fra en konsulent samt nye elektroniske hjælpeværktøjer i lægens journalsystem. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med 100 praktiserende lægeklinikker i Nordjylland, og det forventes, at andre danske regioner kan anvende resultaterne ved fremtidige udrulninger af nye retningslinjer. TrygFonden har støttet projektet med 1.300.000 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Forskningsenheden for Almen Praksis
Støttet beløb
1.300.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det ved vi ikke endnu. Vi har foreslået Region Nordjylland at resultaterne implementeres, men at vi i den proces laver et yderligere studie der tester to niveauer af indsats. Der er fremsendt et forslag til Regionen, som man overvejer, men bla omhandler de omfordeling af opgaver og ressourcer fra sekundærsektor til primærsektor, så der er også politiske aspekter. I Dansk Selskab for Almen Medicin er udarbejdelsen af nye retningslinjer sat i bero for nuværende (man ønsker at afklare hvad fremtidens format for kliniske retningslinjer skal være). Resultaterne vil dog nemt kunne bringes i anvendelse ved nye retningslinjer. Derudover forventer vi at vi i Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg senere vil lave andre projekter med lignende intervention (fx knyttet til patienter med knæsmerter)

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Studiet viste at interventionen i primærsektoren halverede antallet af henvisninger til sekundærsektoren (primære endepunkt). Der var ikke signifikant forskel i smerter og funktionsniveau. Interventionen medførte flere omkostninger i primærsektoren og færre i sekundærsektoren, men er sandsynligvis omkostningseffektiv.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Enkelte data blev indsamlet via pop-up via samme 'kanaler' som den Almenmedicinske Database (DAMD) anvendte. DAMD blev slettet fordi de ikke havde de nødvendige tilladdelser til deres rutinemæssige dataindsamling. Vi havde specifik tilladdelse til vores dataindsamling, men da de slettede de øvrige data blev vores også slettet (til trods for vores tilladdelser). Der ville vi en anden gang sikre os løbende dataoverførsel og ikke vente på en samlet overførsel til sidst (men ingen havde forestillet sig det hændte).